קרנות השתלמות לעובדי הוראה הסתדרות המורים בישראל
הצטרפות לקרנות
צעד אחר צעד
חיפוש מוסד
חפש
 

מידע אישי

יציאה להשתלמות

הורדת טפסים

מדינות ונהלים

נכסי הקופה מורים וגננות

נכסי הקופה מורים תיכוניים

מידע כללי
גמולי השתלמות


מטעם אגף א' לפיתוח מקצועי של עו"ה במשרד החינוך: 

שים לב!
אין קשר בין אישור לימודי חובה בשנת השבתון לבין זכאות לגמולי השתלמות. האישור ללימודי חובה והשלמה ניתן על ידי הנהלת הקרנות, ואילו גמולי השתלמות מאושרים על ידי אגף השתלמויות והדרכה במשרד החינוך.

הערה: מורים באופק חדש מתפתחים מקצועית בקורסים מתוך המתווה של משרד החינוך ושיטת הקידום אינה בגמולי השתלמות!

על מנת להבטיח את זכאות לגמול השתלמות, יש לנהוג כדלהלן:
א. לבדוק בהנהלת המוסד בו הנך לומד/ת, אם אמנם הלימודים מוכרים לגמול השתלמות ואם כן, לבקש מסמך המעיד על כך, (אישור הפיקוח על ההשתלמות לשנה הרלוונטית).
ב. במידת הצורך להיוועץ במפקחים המחוזיים לפיתוח מקצועי של עו"ה, בכל עניין הקשור לגמולים. לקבלת רשימת המפקחים לחץ כאן.

עו"ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה ע"י המפקח לפיתוח מקצועי של עו"ה כמוכר לגמול ועמד עפ"י דווח המוסד המבצע בכל החובות (נוכחות, מטלות, עבודה/בחינה במועד וכו'), יקבל ממשרד החינוך, לכתובתו הפרטית, אישור ממוחשב על כך. צבירה של  112שעות, שמהן לפחות 56 שעות עם ציון, מזכות בגמול אחד (עד לתקרה של 16 גמולים).
עו"ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה לו מראש במסלול אישי (ראה להלן הנחיות), יציג בתום ההשתלמות את האישור על לימודיו למפקח על הפיתוח המקצועי של עו"ה במחוזו לשם קבלת אישור לגמול בצרוף טופס הבקשה לאישור לימודים שניתן לו טרם לימודיו, בצרוף אשור לימודים מפורט, כולל שעות וציונים.
על כל עו"ה בשנת שבתון להמציא לקרנות ההשתלמות אישורים רשמיים על סיום לימודיו, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לו, לשם קבלת אישור לשנת ותק.

בכל השתלמות מתקיים נוהל החתמת נוכחות למשתלמים. יש לוודא, כי נוהל זה מתקיים עפ"י הכללים. 

לימודים לתואר אקדמי בחו"ל
1) לימודים לקראת תואר אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל, מזכים בגמול השתלמות לפי ההוראות המפורטות בחוזר המנהל הכללי (ההכרה ניתנת ע"י הועדה להערכת תארים במשרד החינוך).

2) עובד ההוראה היוצא להשתלמות בחו"ל, שאינה במסגרת לימודים לקראת תואר אקדמי, יהיה זכאי לגמול השתלמות בתנאי שלימודיו אלה הוכרו מראש על ידי אגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה לצורך גמול (במסגרת מסלול אישי).

3) לימודי שפה זרה בחו"ל: עובד הוראה המבקש ללמוד שפה זרה בחו"ל, חייב לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח על הפתוח המקצועי, לפני יציאתו לחו"ל.


לימודים במסלול אישי
ככלל, מסלול אישי הינם לימודים במסגרת שאענה מיועדת לעו"ה בלבד, אלא לקהל הרחב.
1) השתלמות במסלול אישי כוללת לימודים סדירים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ולהשכלה גבוהה בחו"ל, המוכרים ע"י האגף לקשרי חוץ ואונסקו, במכללות להכשרת עובדי הוראה.

2) עובד ההוראה, הלומד לימודים סדירים מן המניין במוסדות שהוזכרו לעיל, אינו חייב באישור מוקדם לצורך גמול השתלמות ועליו להציג אישור על סיום לימודיו.

3) מסלול אישי -  עובד ההוראה, המתכוון ללמוד בהשתלמות שאינה מוכרת לזכאות לגמול השתלמות, חייב למלא טופס בקשה להשתלמות, ולהגישו 45 יום לפחות לפני תחילת ההשתלמות, אל המפקח לפיתוח מקצועי של עו"ה במקום עבודתו, בצרוף תכנית הלימודים, כדי לקבל אישור לתכנית לימודים אישית, להיקף השעות ולתנאים שעל פיהם יוכרו לימודיו כמקנים גמול. נכללים במסגרת זאת גם לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה, שאינם מיועדים למורים.

4) מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ומפקחי משרד החינוך יפנו אל אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה לקבלת אישור לתכנית לימודים במסלול אישי. 

5) מסלול אישי לעובדי הוראה ב"אופק חדש":
עובד הוראה ב"אופק חדש" בעל ותק של 20 שנה ומעלה, שאינו מוצא מענה במתווה ומבקש ללמוד בקורס שאינו במתווה, יפנה בבקשה למפקח המחוזי על פיתוח מקצועי, בצירוף המלצת מנהל בית הספר והמלצת המפקח המקצועי בנושא המבוקש.

לימוד עצמי מודרך
מסלול ההשתלמות לימוד עצמי מודרך נועד לאפשר לעו"ה במערכת החינוך לתרום מנסיונם ומהידע שצברו במהלך עבודתם בהוראה, בדרך של העלאה על הכתב נושאים בעלי עניין משותף לציבור עו"ה.
מסלול זה אינו מיועד למורי "אופק חדש".


הוראות ניהול וביצוע
  זכאים להשתלם במסלול הכתיבה המודרכת עו"ה מוסמכים בעלי ותק של 7 שנים בהוראה.

  תהליך המחקר או הכתיבה ילווה, מטעמו של כותב העבודה, על ידי מדריך מומחה בעל תואר אקדמי שני לפחות.

  פעילות ההדרכה תכלול מפגשים מובנים בכל שלבי הכתיבה (איסוף חומר, הפנייה לבבליוגראפיה מתאימה ועדכנית, ניסוח שאלת המחקר / מטרת העבודה, בירור הרקע העיוני והמחקרי, הדגשים של נושאי מפתח בתהליך הכתיבה וכד') ותסתיים בכתיבתו של דו"ח קצר על-ידי המדריך עצמו.

  בגמר ההשתלמות תוגש עבודה כתובה (מודפסת על גבי פורמט 4A ברווח כפול), אשר תענה על הדרישות המקובלות בתחום הן מבחינת המבנה והן מבחינת התכנים (ברמה של עבודה סמינריונית לפחות).

  הטיפול במסלול הלימוד העצמי המודרך יהיה על ידי האגף להשתלמות ולהדרכה לעו"ה -  מטה פיקוח ארצי.

  עו"ה המבקש להשתלם במסגרת זו יגיש בקשה מפורטת לפני תחילת ההשתלמות (הכתיבה). טופס בקשה ניתן לקבל באגף להשתלמות והדרכה לעו"ה, על פי פנייה טלפונית.

  אגף א' לפתוח מקצועי של עו"ה רשאי לאשר בגין העבודה עד שני גמולים וזאת על-פי הערכת העבודה, היקפה, הדו"ח שנכתב על-ידי המדריך וכו'.

הכתובות ומספרי הטלפון של מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות:

מנהל אגף א'
התפתחות מקצועית של עו"ה:
מוטי רוזנר

טל: 02-5603688
פקס: 02-5603682
דוא"ל: motiro@education.gov.il
 
מחוז ירושלים ומנח"י:                          
המפקחת: תלמי ובר, משרד החינוך            
רח' כנפי נשרים 22 ירושלים.
טל': 02-5601560                        
פקס: 02-5601566
דוא"ל: talmiwe@education.gov.il                                    

מחוז הצפון:                                            
המפקחת: ענת כהן
, משרד החינוך   
בנין הממשלה, נצרת עילית                     
טל': 04-6500288/347                       
פקס: 04-6500341
דוא"ל: anatco@education.gov.il                                     

מחוז חיפה:                                             
המפקחת:יעל סלומון, משרד החינוך   
רח' פל ים 15 א', ק. הממשלה , חיפה.                        
טל': 04-8632591-3                        
פקס: 04-8632592   
דוא"ל: yaelsa@education.gov.il

מחוז חינוך מוכר:
המפקחת: ורדה בורובסקי,
משרד החינוך     
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
טל': 02-5603162
פקס: 02-5603682  
דוא"ל: vardabo@education.gov.il   

מחוז תל אביב:
המפקחת: עינת רום
, משרד החינוך
רח' השלושה  2, ת"א.
טל': 03-6896291-2         
פקס: 03-6896826  
דוא"ל: eynatro@education.gov.il           

מחוז המרכז:
המפקחת: חנה חרוסט
, משרד החינוך
רח' השלושה ,2 ת"א.     
טל': 03-6896622-7
פקס: 03-6896628 
דוא"ל: chanach@education.gov.il

מחוז הדרום:       
המפקחת: עליזה כלפון, משרד החינוך
רח' תקוה 4, ק. הממשלה, באר שבע
טל': 08-6263114-5
פקס: 08-6263116 
דוא"ל: alizaka@education.gov.il

חינוך התיישבותי:
המפקחת: אורלי אביבי
, משרד החינוך
רח' השלושה ,2 ת"א      
טל': 03-6898822-3-4         
פקס:03-6898841
דוא"ל: orlyha@education.gov.il

תנאי שימוש כתבו לנו מפת האתר