גמולי השתלמות

מטעם אגף א’ לפיתוח מקצועי של עו”ה במשרד החינוך:

שים לב!
אין קשר בין אישור לימודי חובה בשנת השבתון לבין זכאות לגמולי השתלמות. האישור ללימודי חובה והשלמה ניתן על ידי הנהלת הקרנות, ואילו גמולי השתלמות מאושרים על ידי אגף א לפיתוח מקצועי של עו”ה במשרד החינוך.

הערה: מורים באופק חדש מתפתחים מקצועית בקורסים מתוך המתווה לפיתוח מקצועי, שפורסמו וקיבלו הכרה ע”י האגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך ושיטת הקידום הינה על פי הסכמי “אופק חדש”. 

על מנת להבטיח את זכאות לגמול השתלמות לעובדי הוראה שאינם באופק  יש לנהוג כדלהלן:
א. לבדוק בהנהלת המוסד בו הנך לומד/ת, אם אכן הלימודים מוכרים לגמול השתלמות ואם כן, לבקש מסמך המעיד על כך, (אישור הפיקוח על ההשתלמות לשנה הרלוונטית).
ב. מומלץ להיוועץ במפקחים המחוזיים לפיתוח מקצועי של עו”ה, בכל עניין הקשור לגמולים. לקבלת רשימת המפקחים לחץ כאן.

  • עו”ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה ע”י המפקח לפיתוח מקצועי של עו”ה כמוכר לגמול ועמד עפ”י דווח המוסד המבצע בכל החובות (נוכחות, מטלות, עבודה/בחינה במועד וכו’), אישורים מופיעים במערכת פורטל עובדי הוראה.
    צבירה של  112שעות, שמהן לפחות 56 שעות עם ציון, מזכות בגמול אחד (עד לתקרה של 16 גמולים).
  • עו”ה שהשתלם בהשתלמות שאושרה לו ע”י המפקח טרם תחילת הלימודים במסלול אישי (ראה להלן הנחיות), יציג בתום ההשתלמות אישור על סיום לימודיו למפקח על הפיתוח המקצועי של עו”ה במחוזו.
  • על כל עו”ה בשנת שבתון להמציא לקרנות ההשתלמות אישורים רשמיים על סיום לימודיו, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לו, לשם קבלת אישור לשנת ותק.
    בכל השתלמות מתקיים נוהל החתמת נוכחות למשתלמים. יש לוודא, כי נוהל זה מתקיים עפ”י הכללים.

לימודים לתואר אקדמי בחו”ל

1) לימודים לקראת תואר אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו”ל, מזכים בגמול השתלמות לפי ההוראות המפורטות בחוזר המנהל הכללי (ההכרה ניתנת ע”י הועדה להערכת תארים במשרד החינוך).

2) עובד ההוראה היוצא להשתלמות בחו”ל, שאינה במסגרת לימודים לקראת תואר אקדמי, יהיה זכאי לגמול השתלמות בתנאי שלימודיו הוכרו מראש על ידי אגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה לצורך גמול (במסגרת מסלול אישי).

3) לימודי שפה זרה בחו”ל: עובד הוראה המבקש ללמוד שפה זרה בחו”ל, חייב לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח על הפתוח המקצועי במטה, לפני יציאתו לחו”ל.

לימודים במסלול אישי

ככלל, מסלול אישי הינם לימודים במסגרת שאינה מיועדת לעו”ה בלבד, אלא לקהל הרחב.

1) השתלמות במסלול אישי כוללת לימודים סדירים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ולהשכלה גבוהה בחו”ל, המוכרים ע”י האגף לקשרי חוץ ואונסקו, במכללות להכשרת עובדי הוראה.

2) מסלול אישי –  עובד ההוראה, המתכוון ללמוד בהשתלמות שאינה מוכרת לזכאות לגמול השתלמות, חייב למלא טופס בקשה להשתלמות, ולהגישו 45 יום לפחות לפני תחילת ההשתלמות, אל המפקח לפיתוח מקצועי של עו”ה במקום עבודתו, בצרוף תכנית הלימודים.נכללים במסגרת זאת גם לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה, שאינם מיועדים למורים.

3) מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה ומפקחי משרד החינוך יפנו אל אגף א’ לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה לקבלת אישור לתכנית לימודים במסלול אישי.

4) מסלול אישי לעובדי הוראה ב”אופק חדש”:
עובד הוראה ב”אופק חדש” בעל ותק של 25 שנה ומעלה, שאינו מוצא מענה במתווה ומבקש ללמוד בקורס שאינו במתווה, יפנה בבקשה למפקח המחוזי על פיתוח מקצועי, בצירוף המלצת מנהל בית הספר והמלצת המפקח המקצועי בנושא המבוקש. בקשתו תבחן בהתאם לכללי מסלול אישי.

הכתובות ומספרי הטלפון של מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות:

מנהלת אגף א’
פיתוח מקצועי של עו”ה:
עינת רום
טל: 02-5603688
פקס: 02-5602076
דוא”ל: eynatro@education.gov.il

מחוז ירושלים ומנח”י:
המפקחת: לימור שנטמן
משרד החינוך
רח’ כנפי נשרים 22 ירושלים.
טל’: 02-5601735
פקס: 02-5601566
דוא”ל: Limor.shnat@gmail.com

מחוז הצפון:
המפקחת: סיגלית גדולטר, משרד החינוך
בנין הממשלה, נצרת עילית
טל’: 04-6500288/347
פקס: 04-6500341
דוא”ל: sigalg@education.gov.il

מחוז חיפה:
המפקחת: זיוה רון, משרד החינוך
רח’ פל ים 15 א’, ק. הממשלה , חיפה.
טל’: 04-8632591-3
פקס: 04-8632592
דוא”ל: zivaro@education.gov.il

מחוז תל אביב:
המפקחת: שירלי עצמון, משרד החינוך
רח’ השלושה  2, ת”א.
טל’: 03-6896291-2
פקס: 03-6896826
דוא”ל: shirlyaz@education.gov.il

מחוז המרכז:
המפקחת: חנה חרוסט, משרד החינוך
רח’ השלושה ,2 ת”א.
טל’: 03-6896622-7
פקס: 03-6896628
דוא”ל: chanach@education.gov.il

מחוז הדרום:
המפקחת: איריס ביטון, משרד החינוך
רח’ תקוה 4, ק. הממשלה, באר שבע
טל’: 08-6263114-5
פקס: 08-6263116
דוא”ל: irisbi@education.gov.il

חינוך התיישבותי:
המפקחת: לידיה פרנק, משרד החינוך
רח’ השלושה ,2 ת”א
טל’: 03-6898822-3-4
פקס:03-6898841
דוא”ל: lidyaf@mchp.gov.il

מחוז חרדי:
המפקחת: נעמי נחמה שי
משרד החינוך
רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
טל’: 02-5601840
דוא”ל: neomisy@education.gov.il

קרנות השתלמות לעובדי הוראה