זכויות, חובות, המלצות

לתשומת ליבך,

יציאה לשנת השתלמות או לחצי שנת השתלמות פירושה שהנך חייב להשתלם בשנה זו.
הזכאות למענקי השתלמות וכל הזכויות הנלוות לתקופת שנת ההשתלמות כפופים לעמידה בתנאים ליציאה להשתלמות כפי שנקבעו על ידי הקרן ואשר עליהם התחייבת מראש במסגרת בקשתך ליציאה להשתלמות ובכללם, התחייבותך ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לך ע”י הקרן ובכפוף לכך שיוצגו על ידך לקרן כל האישורים הנדרשים לה לרבות אישור על סיום לימודים בתום שנת ההשתלמות, בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה לך.

נבקש להבהיר, כי היה ולא תעמוד בתנאי ההשתלמות כפי שהתחייבת להם ואשר אושרו לך ע”י הקרן, תבוטל שנת ההשתלמות. בהתאם, יבוטלו כל תשלומי מענקי ההשתלמות, תשלומי שכר לימוד, או כל תשלום נלווה אחר שהקרן משלמת בעבור העמית המשתלם. כמו כן, אתה תידרש להשיב לקרן באופן מיידי, כל תשלום ששולם לך מהקרן, משוערך בהתאם לתשואת נכסי הקרן נכון לאותו מועד, בגין ההשתלמות כאמור.

לתשומת ליבך,

אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת השתלמות, ינוצל המחזור האחרון.

יציאה לחצי שנת השתלמות:

ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאי שבתון, אף לשנים לא עוקבות (כל שנה עומדת בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות) ולקבל מהקרן מחצית הזכויות המקובלות, במשך שנתיים.

למשתלם בחצי שנת השתלמות הממשיך את עבודתו באותו מקום עבודה (כמו לפני היציאה להשתלמות) הניכוי לקרן ימשך. הניכוי יהיה למחזור חיסכון חדש או המשך במחזור חסכון קיים, שאינו מנוצל לשנת ההשתלמות.

מי שעובד במקום עבודה אחר בתחום הוראה ומקבל משכורת עפ”י דירוג עובדי הוראה, צריך לשלוח תלוש שכר עדכני באמצעות “צור קשר” באתר זה.

זכויות:

1. ותק:

שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק, לאחר מילוי כל חובות הלימודים. לכן, יש להמציא אישורים על סיום לימודים, מכל המוסדות כפי שאושרו בתכנית הלימודים –  לימודי חובה והשלמה כאחד. חובת הגשת אישורי סיום לימודים חלה גם על משתלמים שלמדו בחו”ל וגם על משתלמים בחצי שנת השתלמות. משתלם שיציג את כל האישורים הנדרשים, יקבל אישור על שנת ותק לצורך הגשתו למעסיק. לפרטים נוספים
לחץ כאן.   

שנת ותק באופק חדש:

שנת השתלמות באופק חדש מזכה את המשתלם בשנת ותק מלאה וזכויות לפנסיה.

לצורך קידום בדרגה תיחשב שנת ההשתלמות כחצי שנת פז”מ (מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה), לאחר מילוי כל חובות הלימודים, כפי שאושרו ע”י קרנות ההשתלמות.

במידה והמשתלם בחר לעבוד בשנת ההשתלמות 1/3 משרה, תיחשב שנה זו כשנת פז”מ מלאה מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה.

2. שמירת זכויות בקרן הפנסיה במהלך שנת ההשתלמות:

במהלך שנת ההשתלמות פועלת הקרן לשמירה על רצף זכויות1 / תשלומים2, בהתאם לסוג החסכון הפנסיוני לקצבה הקיים לעמית המשתלם ובהתאם למנגנונים קיימים בקרן.

על המשתלם, לפני יציאתו לשנת השתלמות, למלא במערכת יציאה לשנת השתלמות העומדת לרשותך באתר הקרנות בכתובת www. Kranoth.org.il את פרטי המוצר הפנסיוני בו מנוהל עבורו החסכון לקצבה , בצירוף דו“ח תקופתי אחרון הקרוב ביותר לאותו מועד. איחור של העמית ביציאה להשתלמות עשוי לגרור איחור ברצף הזכויות בחסכון הפנסיוני לקצבה עבור המשתלם. חיוב ו/או דרישה לתשלום נוסף בגין איחור כאמור יחול ויחייב את המשתלם ולא את הקרן.

במקרים בהם העמית מועסק ערב יציאתו לשנת השתלמות אצל יותר ממעסיק אחד, יש לציין את שמות מוצרי החסכון הפנסיוני אליהן מבוצעות הפקדות בפועל במסגרת העסקתו אצל המעסיק).

אי מסירת פרטי מוצרי החסכון הפנסיוני לקצבה כאמור בהתאם להפרשות מעסיקך ערב היציאה להשתלמות, עלולה לפגוע בזכויותייך הפנסיוניות!

חובות הקרן כפי שפורטו לעיל הנן הן ביחס לחלקו של העמית והן, ביחס לחלק המעסיק ובעבור כל שנת ההשתלמות.

גובה התשלום לחסכון הפנסיוני לקצבה מחושב עפ“י היקף משרה ממוצע שעל פיו מחושב מענק ההשתלמות, שמשלמת הקרן לעמית המשתלם. עמית המשתלם בחצי השתלמות יחושב לו מחצית משיעור הזכויות על פי הוראות הדין.

 1. בפנסיה תקציבית – הקרן מבטיחה שמירה על רצף הזכויות על פי הסדר קיים.
 2. בקרן פנסיה מקיפה חדשה – הקרן מבטיחה את המשך העברת תשלומים על פי השיעורים המקובלים והקבועים בצו ההרחבה [נוסח משולב] פנסיה חובה – 2011

דע, כי אי העברת המסמכים והאישורים הנדרשים לקרן לשם מתן אישור סופי ליציאה לשנת השתלמות, עלול לפגוע באפשרות הקרן לבצע את חובתה וכתוצאה מכך תיפגענה זכויותייך הפנסיוניות.

3. עבודה בשנת ההשתלמות:

משתלם בשנת השתלמות מלאה רשאי לעבוד עד 1/3 משרה ואינו רשאי לחסוך עבור עבודה זו בקרן במסלול הרגיל, אלא בקרן המקוצרת – קרן “מקור”, יש למלא טופס הצטרפות ולצרף תלוש משכורת. משתלם בחצי שנת השתלמות רשאי לעבוד עד 2/3 משרה ורשאי לחסוך בקרן הרגילה עד לתקרה זו.

משתלם בחצי שנת השתלמות אמור לפנות לקרן רק אם החליף מעסיק בשהותו בחצי שנת השתלמות ולצרף תלוש משכורת ממעסיקו האחר.

4. מס הכנסה:

המענקים המגיעים למשתלם מהקרן בשנת ההשתלמות, פטורים מתשלום מס הכנסה. לצורך תיאום מס, יקבל כל משתלם אישורים מתאימים (במענקים דצמבר ואוגוסט).
משתלם המועסק במשרה חלקית ימלא אצל מעסיקו טופס על מנת להקטין את המס שישלם.

5. מחלה בשנת ההשתלמות:

חלה המשתלם במהלך שנת ההשתלמות וכתוצאה ממחלתו אינו יכול להמשיך בהשתלמות, תופסק שנת ההשתלמות, לרבות תשלומי מענקי ההשתלמות, בכפוף להמצאת אישור מאת מעסיקו של המשתלם על קליטתו מחדש אצלו (אצל המעסיק). לאחר שיחלים העמית ממחלתו, יהא רשאי לבחור באם לנצל את יתרת מענק ההשתלמות באופן יחסי או למשוך את הכספים העומדים לזכותו בהתאם.

בנוסף, באם העמית החל לפני מחלתו שנת השתלמות מלאה קיימת אפשרות, על פי בקשת העמית, לשנות את שיעור ההשתלמות לחצי שנת השתלמות. במקרים כאלה קיימת אפשרות כי תדרש/י להחזיר את סכומי המענק ששולמו ביתר.

6. ביטול שנת השתלמות:

עמית שמבטל שנת השתלמות לאחר קבלת מענק/ים, יידרש להחזיר לקרן את תשלומי המענקי/ים, בתוספת רווחי קופה.

המלצות:

 1. ביטוח תאונות אישיות:
  הקרן אינה מבטחת כנגד תאונות אישיות.
  להסתדרות המורים יש הסדר של ביטוח תאונות אישיות. לשם בירור, נא לפנות למחלקת תאונות אישיות, הסתדרות המורים, רחוב בן סרוק 8, תל אביב, טל”  03-6098230/1 או באמצעות אתר הסתדרות המורים.
 2. השלמת שכר לימוד למשתלם בחצי שנת השתלמות:
  משתלם בחצי שנת השתלמות, הלומד לתואר במוסד אקדמי ישראלי, והיקף לימודיו מחייב תשלום שכר לימוד גבוה מזה המוחזר לו מקרנות ההשתלמות, יכול לפנות אל משרד החינוך בבקשה לקבלת השלמת שכר הלימוד. פרטים והסברים מלאים לגבי הזכאות והנהלים מפורסמים בחוזר מנכ”ל משרד החינוך.
 3. עבודה לאחר תום שנת ההשתלמות:
  עם סיום שנת ההשתלמות יש לעקוב אחר ביצוע הניכויים לקרן מתלוש השכר.
  במידה וחל שינוי במעסיק נא ליידע את הקרן ולהמציא תלוש משכורת,לצורך עדכון הניכויים בקרן.

במקרה של הפסקה עבודה, יש להודיע על סיבת ההפסקה.