המסמכים הנדרשים בסיום שנת השתלמות

אישורי סיום לימודים:

עם סיום שנת ההשתלמות, יש להמציא אישורי סיום לימודים מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך לימודי חובה ולימודי השלמה.
חובת הגשת האישורים חלה גם על המשתלמים בחו”ל וגם על המשתלמים בחצי שנת ההשתלמות.  

את האישורים ניתן לשלוח באמצעות “צור קשר” באתר זה.

האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים:
שם ומשפחה, ת.ז., כתובת, למד/ה בשנת הלימודים תשפ”א (1.9.20-31.8.21), בקורס/ים,
בהיקף של מספר שעות שבועיות (מספר שעות שנתיות) ועמד/ה בכל מטלות הקורס/ים. 
חותמת המוסד וחתימה.

הערות:

  1. אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות ישראליות/מכללות אקדמיות:
    ניתן לשלוח גיליון ציונים רשמי וחתום, במקום האישור הנ”ל.
  2. אישורים בגין לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטאות חו”ל: 
    יש להמציא גיליון ציונים רשמי, מפורט וחתום מאת אוניברסיטת האם או מהשלוחה הישראלית וזאת בתנאי שהשלוחה הוכרה ע”י המועצה להשכלה גבוהה, הכולל את הפרטים הבאים: שם ומשפחה, מס’ ת.ז., לימודים לתואר ____, תאריך תחילת וסיום הלימודים, רשימת הקורסים שנלמדו, סה”כ היקף השעות שנלמדו בין התאריכים 1.9.20-31.8.21.
  3. אישורים בגין לימודי שפה בחו”ל:
    יש להמציא אישור רשמי וחתום על סיום לימודים מבית הספר בחו”ל בו התקיימו הלימודים. האישור יכלול: שם ומשפחה, מס’ ת.ז., תאריך תחילת וסיום הלימודים, סה”כ היקף השעות שנלמדו.