שינויים בתכנית הלימודים

שינויים בתכנית הלימודים יאושרו עד 30 בנובמבר ע”י יועצת השתלמויות ארצית ויועצות הקרנות.
החל מתחילת דצמבר ועד 30 ביוני סמוך לסיום שנת ההשתלמות, שינויים בתכנית הלימודים יאושרו ע”י יועצת השתלמויות ארצית. 

אופן הגשת טופס שינוי תכנית לימודים:

טופס שינוי תכנית לימודים יש למלא באתר זה באמצעות המערכת המקוונת להזנת תכניות לימודים.

רק שינוי מאושר וחתום ע”י יועצת אזורית או יועצת ההשתלמויות הארצית מחייב את הקרנות.

לתשומת לבך: לפני הגשת הבקשה לשינוי, על המשתלם להסדיר את ביטול התחייבותו הכספית לשכר לימוד (הרשאה לחיוב חשבון) במוסד ממנו הוא מעוניין לעבור. הרשאה חתומה, כמוה כשיק ומחייבת בראש ובראשונה את חשבונו האישי של המשתלם.

כל קנס על ביטול לימודים יהיה על חשבון המשתלם.