מידע למשתלמי תשפ”ב

עמיתים יקרים,

להלן פרוט השלבים – צעד אחר צעד – הנדרשים לצורך השלמת הבקשה ליציאה לשנת השתלמות בשנת הלימודים תשפ”ב.

יש לשים לב למועד הנדרש בכל שלב: עמידה בלוח הזמנים תאפשר קבלת התשלומים המגיעים בשנת ההשתלמות במועד ותמנע עיכובים.

אישור היציאה לשנת ההשתלמות מותנה בהגעת כל המסמכים לקרנות ההשתלמות, מלאים וחתומים כדין ואישור החברה המנהלת.

כל מה שאתם רוצים לדעת על תהליך היציאה לשנת השתלמות – צעד אחרי צעד

צעדעד לתאריךפירוטכניסה למערכת / טפסים להורדה
1
הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות
30.06.2021החל מחודש ינואר 2021 עומדת לרשות העמיתים המעוניינים לצאת לשנת השתלמות ב-תשפ”ב מערכת מקוונת להגשת הבקשה ליציאה.
ניתן לבדוק במערכת את האפשרות לזכאות ליציאה לשנת השתלמות.
היה ונמצאת ע”י המערכת כמועמד ליציאה, באפשרותך לסמן את בחירתך ואת תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאותך.
ביום העסקים שלאחר הגשת הבקשה על ידך יהיה באפשרותך לראות במערכת כי הבקשה נקלטה במערכות החברה.
לכניסה למערכת לבדיקת האפשרות לזכאות ליציאה לשנת השתלמות בתשפ”ב, סימון בחירה ליציאה ותקופת ההשתלמות הרצויה
יש ללחוץ כאן
2
קבלת אישור חל”ת מהמעסיק
הודעה למעסיק 31.03.2021

הגשת האישור
31.07.2021
עליך לפנות למעסיקך עד 31 במרץ 2021 ולבקש אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) לצורך שנת השתלמות.
לחילופין, לנוחותך, ניתן להחתים את המעסיק על גבי טופס אישור חל”ת המצורף כאן.
את אישור החופשה ללא תשלום (חל”ת) לצורך שנת השתלמות באפשרותך להגיש באמצעות המערכת המקוונת החל מהמועד שיפורסם כאן בהמשך ולא יאוחר מיום 31 ביולי 2021.
טופס אישור חל”ת

לאתר משרד החינוך

לסרטון הסבר של משרד החינוך על הגשת בקשה מקוונת לחל”ת ושבתון

למערכת למילוי פרטים, הגשת מסמכים וטפסים
3 פרטיך האישיים ורשימת המסמכים הנדרשת להשלמת תהליך היציאה לשנת השתלמותהחל מחודש מאי/יוני 2021 (המועד יתפרסם בהמשך) יתאפשר כאן באתר, במערכת המקוונת, לראות את הפרטים האישיים ורשימת המסמכים הנדרשת לצורך השלמת תהליך קבלת האישור ליציאה לשנת השתלמות.

יהיה עליך לוודא את נכונות הפרטים האישיים המוצגים.
לעדכון הפרטים האישיים יש ללחוץ כאן ולבחור “שינויים במעמד ודרגה” / “בקשה לשינוי שיעור ההשתלמות” / “אחר” ולצרף אסמכתאות בהתאם.
4
חתימה דיגיטלית על טופס ההתחייבות (“טופס מס’ 1”) והגשת פרטים ומסמכים נוספים אל הקרנות
31.07.2021החל מהמועד שיפורסם כאן בהמשך, יהיה באפשרותך באמצעות המערכת:
· לחתום דיגיטלית, על טופס ההתחייבות ליציאה לשנת השתלמות (“טופס מס’ 1”);
· לראות, בגוף הטופס, את רשימת כל הטפסים/מסמכים הנדרשים לצורך השלמת בקשתך ליציאה לשנת השתלמות;
· למלא דיגיטלית את פרטי החיסכון הפנסיוני שלך לצורך שמירת הזכויות הפנסיוניות שלך בשנת ההשתלמות;
· למלא דיגיטלית את פרטי חשבון הבנק שלך (חשבון בנק הרשום על שמך), החשבון אליו יועברו המענקים החודשיים מהקרן ותשלומים נוספים ככל שישנם כאלו;
· להגיש את כל הטפסים/המסמכים הנוספים הנדרשים ממך באופן פשוט וקל.

בסעיפים הבאים יוצג בפירוט כל הנדרש ליציאה לשנת השתלמות.

יש לסיים שלב זה – עד 31.07.2021

זכאותך הסופית ליציאה לשנת השתלמות תקבע רק לאחר קבלת כל הטפסים/המסמכים הנדרשים ואישור החברה המנהלת.
למערכת למילוי פרטים, הגשת מסמכים וטפסים
4.1
חתימה דיגיטלית על טופס ההתחייבות (טופס מס’ 1)
“שלב 1” במערכת המקוונת ליציאה לשנת השתלמות
31.07.2021טופס בקשת יציאה לשנת השתלמות – טופס ההתחייבות (טופס שכונה בעבר “טופס מס’ 1”) הינו טופס חובה.
· יש לקרוא בעיון את כל הסעיפים בטופס, סעיפים בנושא ההתחייבות והמשך החיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות.
· יש לסמן את כל ההצהרות בטופס.
· יש לחתום על הטופס (חתימה דיגיטלית) ולאשר משלוח שלו אל הקרנות.
בטופס, בסעיף ה’ (אישורים ומסמכים), תצוין רשימת הטפסים/המסמכים הנוספים הנדרשים לצורך השלמת יציאתך לשנת השתלמות. יש לקרוא סעיף זה בעיון ולדאוג להשלמת כל המסמכים.
לתשומת לב:
רשימת הטפסים/מסמכים הנוספים אשר תוצג בטופס, הינה קבועה ונכונה למועד אשר יצוין בטופס.

באפשרותך יהיה לעקוב אחר סטטוס המסמכים שלך וסטטוס אישור יציאתך לשנת השתלמות, באמצעות מסכים חדשים במערכת, אשר יועמדו לרשות העמיתים, החל מהמועד שיפורסם כאן בהמשך.
4.2
מילוי פרטי החיסכון הפנסיוני
“שלב 2”
במערכת המקוונת ליציאה לשנת השתלמות
31.07.2021במידה ובפירוט המסמכים נדרשת להמציא את פרטי החיסכון הפנסיוני – תתבצע העברה ע”י המערכת ל “שלב 2” – מילוי פרטי החיסכון הפנסיוני באופן דיגיטלי.
יש לבחור או לרשום את פרטי החיסכון הפנסיוני שלך עפ”י הפרשות מעסיקך, ערב היציאה לשנת ההשתלמות.
יש לצרף דוח תקופתי אחרון (שנתי או רבעוני) של החיסכון הפנסיוני.
לתשומת לב: אם הינך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד וחוסך/ת בהתאם ביותר מחיסכון פנסיוני אחד, יש לבצע שלב זה במערכת הדיגיטלית בגין כל חיסכון פנסיוני בנפרד (לחזור על ביצוע השלב שוב).
למערכת למילוי פרטים, הגשת מסמכים וטפסים
4.3
מילוי פרטי חשבון הבנק
“שלב 3”
במערכת המקוונת ליציאה לשנת השתלמות
31.07.2021פרטי חשבון הבנק שלך ימולאו על ידך גם הם במערכת המקוונת.
יהיה עליך לצרף צילום המחאה או אישור ניהול חשבון (חשבון על שמך).

לתשומת לב עמיתים חברי קיבוץ:
במידה והנך חבר/ת קיבוץ (חשבון הבנק הוא חשבון הקיבוץ) נדרש ממך למלא גם את הטופס המצורף כאן – “טופס הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ” ולהגיש גם אותו באמצעות המערכת המקוונת.
למערכת למילוי פרטים, הגשת מסמכים וטפסים

טופס הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ
4.4
הגשת הטפסים/מסמכים השונים הנוספים אותם נדרש לצרף
“שלב 4”
במערכת המקוונת ליציאה לשנת השתלמות
באמצעות שלב זה ניתן להעביר ישירות אל הקרנות את המסמכים הנוספים הנדרשים לצורך השלמת תהליך היציאה.
אין חובה להגיש את כל המסמכים באותו המועד.
ניתן לחזור אל המערכת, אל שלב זה, בכל עת ולהוסיף עוד מסמכים.
בכל כניסה למסך זה, יוצגו גם המסמכים הקודמים שהגשת.
הגשת הטפסים/המסמכים דרך המערכת המקוונת תאפשר הגעה מידית שלהם אל קרנות ההשתלמות וטעינה שלהם עוד באותו היום לחשבונך האישי המקוון. לא צריך לדאוג אם הטפסים הגיעו והתקבלו בקרנות. ניתן יהיה לצפות בטפסים/במסמכים שהגשת בחשבונך האישי המקוון, תחת תפריט “המסמכים שלי”.
· אם נדרשת להמציא תלוש שכר אחרון:
יש לצרף תלוש שכר אחרון לטופס הבקשה ליציאה להשתלמות.
במידה והנך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד, נדרש תלוש שכר אחרון מכל אחד מהמעסיקים.
· אם נדרשת להמציא טופס אישור העסקה רב-שנתי:
טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות (“טופס מס’ 1”) כי עליו להמציא פרטי העסקה.
על המעסיק (משלם המשכורת) לחתום על הטופס (חותמת + חתימה) ולמלא את פרטי החותם.
לחילופין, ניתן לשלוח תלושי משכורת חודש אוגוסט של כל אחת משנות החסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות.
אם הינך מועסק/ת ע”י יותר ממעסיק אחד, יש למלא טופס נפרד לכל מעסיק / להעביר תלושי משכורת חודש אוגוסט בגין כל מעסיק.
· אם נדרשת להמציא טופס תמריצים:
טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות (“טופס מס’ 1”) כי עליו להמציא אישור ממונה על התמריצים.
יש להחתים על גבי הטופס את הממונה על דיור ותמריצים במחוז.
לרשימת הממונים על דיור ותמריצים יש ללחוץ כאן

את כל הטפסים/מסמכים יש להעביר לא מאוחר יותר מיום 31 ביולי 2021

למערכת למילוי פרטים, הגשת מסמכים וטפסים


טופס אישור העסקה רב שנתי
טופס יציאה להשתלמות לעובד/ת הוראה באיזור עדיפות לאומית (תמריצים)
5
הגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים
31.07.2021בקשה לאישור תכנית לימודים לשנה”ל תשפ”ב

החל מחודש יוני 2021 הינך נדרש/ת להזין כאן באתר “בקשה לאישור תכנית לימודים לשנה”ל תשפ”ב” באמצעות המערכת המקוונת להזנת תוכניות לימודים.

להנחיות נוספות למילוי הבקשה לאישור תכנית לימודים יש ללחוץ כאן-תוכנית הלימודים;

באפשרותך להשלים את הגשת הבקשה לאישור תוכנית הלימודים ולשלוח את הבקשה ישירות לאישור הקרנות, או לבחור במסך תוכנית הלימודים להיעזר ביועצות המחוזיות. לרשימת יועצות ההשתלמות לאישור תכניות לימודים יש ללחוץ כאן-יועצות לאישור תכנית לימודים;

במהלך הבדיקה של הבקשה שלך בקרנות, ייתכן שתקבל/י הודעות בדואר האלקטרוני המבקשות השלמת מסמכים או פרטים. ההשלמה תהיה באמצעות המערכת.

לאחר אישור התכנית, יישלח דוא”ל שיכלול את התוכנית המאושרת.

לידיעתך, תכנית הלימודים מהווה:
א. התחייבות שלך כלפי קרנות ההשתלמות – חתימתך על טופס התוכנית מחייבת אותך ללמוד עפ”י התכנית שהצגת ולהמציא בסוף שנת ההשתלמות אישורים על סיום לימודיך מכל המוסדות שציינת בתכניתך זו, בהיקף שלא יפחת מזה שהתחייבת ללמוד.
ב. התחייבות של קרנות ההשתלמות כלפיך – אישור התכנית על ידי קרנות ההשתלמות מחייב את הקרנות לשלם שכר לימוד עבור כל שעת לימודים הרשומה במערכת המקוונת, עד לגובה שכר הלימוד המקובל ל – 1 ש”ש בקרנות ההשתלמות. (להרחבה לגבי החזר התשלום: סעיף 11 כאן בהמשך)
למערכת להגשת בקשה לאישור תכניות לימודים לשנת הלימודים תשפ”ב

טופס פרטי קורס

ראו גם סרטון שעונה לשאלות שיש לכם בנושא : https://youtu.be/aIXUJetjufU
6
חישוב שיעור המשרה הממוצע
במערכת לאישור תכנית הלימודים מצוין שיעור המשרה הממוצע לשנות החיסכון. נתון זה מתקבל מחישוב הממוצע של היקפי המשרה במשך כל שנות החסכון המנוצלות לשנת השתלמות (ולא רק על פי היקף המשרה בשנת החיסכון האחרונה).
שיעור זה נכון לאותו היום ומחושב על פי הנתונים המצויים בידי הקרנות. אם חסרים נתונים לאחת או יותר משנות החיסכון, השיעור יעודכן רק עם קבלת הנתונים החסרים.
במידה ושנת הלימודים הנוכחית מנוצלת לשנת ההשתלמות, שיעור המשרה הממוצע ייקבע עפ”י דיווח המעסיק שיבוצע בתחילת שנת ההשתלמות (לעובדי משה”ח).
שיעור המשרה הסופי שעל פיו נקבע המענק החודש יקבע רק לאחר קבלת כל הנתונים הנדרשים מהמשתלם/מהמעסיק/ לכן אם נדרשת להמציא לקרן ההשתלמות אישור העסקה ו/או תלוש/י שכר, יש לעשות זאת בהקדם האפשרי.
7
אישור זכאות –
אישור הקרנות על מוכנותך ליציאה לשנת השתלמות
עם השלמת כל המסמכים על ידך ולאחר בדיקה ואישור של הקרנות – יוצג במערכת המקוונת /תשלח אליך הודעה על אישור זכאותך ליציאה לשנת השתלמות.
8
הגשת בקשה לשינוי בתוכנית הלימודים
30.11.2021עד 30 בנובמבר 2021 ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים, לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית ויועצות הקרנות.
החל מתחילת דצמבר 2021 ועד 30 ביוני 2022, לקראת סיום שנת ההשתלמות, ניתן להגיש בקשות לשינויים בתכנית הלימודים רק לאישור יועצת ההשתלמויות הארצית.
הגשת בקשה לשינוי תכנית לימודים יש למלא כאן באתר באמצעות המערכת להזנת תכניות לימודים. רק שינוי מאושר וחתום ע”י יועצת אזורית או יועצת ההשתלמויות הארצית מחייב את הקרנות.
לתשומת לב: לפני הגשת הבקשה לשינוי, יש לקחת בחשבון כי כל תשלום או קנס על ביטול לימודים/הפחתת ש”ש יהיה על חשבון המשתלם.
למערכת להגשת בקשה לאישור שינויים בתוכנית לימודים מאושרת לשנת הלימודים תשפ”ב
9
הודעה למעסיק על חזרה לעבודה
31.03.2022עד 31 במרץ 2022 יש לשלוח למעסיק (משרד החינוך או מעסיק אחר) הודעה על חזרה לעבודה בשנת תשפ”ג.לאתר משרד החינוך
10
החזר בגין נסיעות בשנת ההשתלמות לזכאים לתמריצים
31.07.2022הזכאים להחזר הוצאות נסיעה, במסגרת תמריצים, נדרשים למלא טופס דיווח על נסיעות להשתלמות.
את הטופס יש להגיש עד לתאריך 31.07.2022.
ניתן להגיש את הטופס באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר, יש לבחור בנושא הפניה: “החזר נסיעות לזכאים“.
טופס דיווח על נסיעות להשתלמות במסגרת תמריצים
11
החזר בגין קבלות תשלום שכר לימוד
15.08.2022עד 15 באוגוסט 2022 – סמוך לסיום שנת ההשתלמות, יש להגיש קבלות בגין תשלום שכר לימוד.
את הקבלות ניתן למסור באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר, יש לבחור בנושא הפניה: “החזר שכר לימוד לזכאים“.
12
אישורי סיום לימודים
31.08.2022עד 31 באוגוסט 2022 – סיום שנת ההשתלמות, יש לשלוח אישורים שהתקבלו ממוסדות הלימוד, על סיום הלימודים, לימודי חובה ולימודי השלמה.
באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר. יש לבחור בנושא הפניה: “אישורי סיום לימודים/אישורי וותק
13
החזר בגין קבלות תשלום לביטוח לאומי
31.01.2023עד 31 בינואר 2023 יש להגיש קבלות בגין תשלום לביטוח לאומי.
את הקבלות ניתן להגיש באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר. יש לבחור בנושא הפניה: “החזר ביטוח לאומי לזכאים“.
14
להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק
היה וחל שינוי בפרטי חשבון בנק שמסרת לקרנות, ניתן לחזור אל המערכת המקוונת, אל שלב מס’ 3, למלא מחדש את פרטי החשבון ולצרף צילום המחאה או אישור ניהול חשבון וגם צילום תעודת זהות.
לתשומת ליבך: במידה ותוגש בקשה על ידך לביצוע שינוי בפרטי חשבון הבנק, לאחר שהחלה שנת ההשתלמות, ייתכן והמענק הבא הסמוך לאחר מועד הגשת בקשתך לשינוי עדיין יועבר אל חשבון הבנק הקודם.
למערכת למילוי פרטים, הגשת מסמכים וטפסים
15
שינוי שיעור ההשתלמות / תקופת ההשתלמות
במהלך שנת ההשתלמות
לבקשות לשינוי שיעור השתלמות במהלך שנת ההשתלמות, יש לפנות באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר, יש לבחור בנושא הפניה: “בקשה לשינוי שיעור ההשתלמות“.
את הבקשה לשינוי ניתן להגיש רק לאחר קבלת המענק הראשון החל מחודש 10/2021.
לאחר שינוי שיעור השתלמות לא ניתן לבצע שינוי נוסף.
לתשומת לב: על משתלם שמבצע שינוי בתקופת ההשתלמות (משנת השתלמות מלאה לחצי שנת השתלמות ולהיפך) לדאוג גם לשינוי תוכנית הלימודים בהתאם (להרחבה: סעיף 8 לעיל) ולאישור חופשה ללא תשלום חדש בהתאם לשינוי.
16
עדכון דרגה וגמולים במהלך שנת ההשתלמות
לצורך בדיקת זכאות לעדכון דרגה/גמולים במענקי ההשתלמות, במהלך שנת ההשתלמות, יש להמציא:
· אישור מהמעסיק , המעיד על הגמול /הדרגה החדשה ותחולתה (תאריך התחולה צריך להיות קודם למועד תחילת שנת ההשתלמות – כלומר קודם לראשון לספטמבר של שנת ההשתלמות)
· תלוש משכורת מהמעסיק, המעיד על קבלת הפרשים בגין עדכון הגמול/ הדרגה בשכר, עם ניכוי לקרן ההשתלמות.
ניתן למסור את המסמכים באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר, יש לבחור בנושא הפניה: “שינויים במעמד ודרגה“.
קרנות השתלמות לעובדי הוראה