משיכת כספים לא נזילים בהתאם להוראת השעה בתקופת הקורונה

ביום 29/07/2020 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה מס’ 253 – הוראת שעה בה נקבעו התנאים לפטור ממס על הכנסה המתקבלת בידי יחיד מקרן השתלמות בטרם חלפו המועדים הקבועים בדין כמפורט להלן:

משיכת כספים בפטור ממס בתקופה שמיום 10.08.2020 עד יום 09.02.2021 :

עמית יהיה רשאי למשוך כספים מקרן השתלמות שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור מלא ממס וללא פגיעה בוותק, למרות שטרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבונו ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון.

סכום המשיכה החודשי מכלל חשבונותיו בכל קרנות ההשתלמות הלא נזילות של העמית לא יעלה על 7,500 ₪ ועד 45,000 ₪ במצטבר ,כמו כן אם עמית/ה מבקש/ת למשוך עד 7,500 ₪ בחודש – חייב להתקבל טופס בקשת משיכה לכל בקשת משיכה ובתנאי שהתקיים לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:

 • במהלך התקופה שמיום 01/03/2020 ועד ליום הגשת הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העמית או בן זוגו, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.
 • הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת של העמית ובן זוגו ממשכורת, מעסק, או משלח יד , מיום 1.3.20 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס 2019.
  לדוגמה : עמית הגיש בקשת משיכה בחודש 10/2020 – הכנסה חייבת מיום 1.3.2020 עד לתום החודש שקדם לחודש בו מוגשת הבקשה ( 9/2020 ) 109,900 ₪ ממוצע חודשי 15,700.00 ₪ (109,900/7) הכנסה חייבת בשנת 2019 300,000.00 ₪ ממוצע חודשי 25,000.00 ₪ במקרה זה ההכנסה החייבת פחתה ביחס לממוצע ההכנסה בשנת 2019 .
 1. שמירת הוותק ביחס לכספים הנותרים: משיכה זו שתבוצע באמצעות הוראת השעה ולא תפגע בוותק של כספי העמית ביחס לכספים שיוותרו בקרן ושלא יימשכו לפי הוראת השעה. העמית יהיה ראשיי להמשיך להפקיד בחשבון.
 2. החלת תקנות ניכוי במקור: יודגש כי הפטור על פי הוראת השעה אינו חל על משיכת כספים מקרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים ( רווח ריאלי ) שנובעים מהפקדה שאינה מוטבת, (הפקדה מעל התקרה ) אשר לגביהם תנכה קרן ההשתלמות מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי בהתאם לתקנות.

הוראות לעניין אופן המשיכה:

 1. על העמית למלא את טופס בקשת המשיכה בהתאם לסוג הקרן.
 2. לצרף טופס הצהרה חתום. (נספח א’ של טופס הבקשה)
 3. לצרף טופס בקשה ביחס לאופן משיכת הכספים מהקרן (נספח ב’ של טופס הבקשה).
  ברירת המחדל תהיה משיכה מכספי ההפקדה המוטבת בפטור ממס.
 4. צילום קריא של תעודת זהות.
 5. צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון חתום ע”י סניף הבנק בו מתנהל חשבונך.

הכספים ישולמו בתוך 7 ימי עסקים מהיום שבקשת המשיכה הגיעה תקינה למשרדי הבנק הבינלאומי מחלקת קופות הגמל/קרנות השתלמות למורים .

לתשומת לבך : משיכת כספי החיסכון ו/או חלק מהם ממחזור החיסכון תמנע את הזכאות ליציאה לשנת השתלמות על מחזור החיסכון שבוצעה משיכת הכספים .

לקבלת פרטים בכל שאלה , מוקד מענה הטלפוני ישמח לעמוד לרשותך
טלפון :03-7706060 – *5339 בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 – 16:00