תשואות ודמי ניהול מורים וגננות – מסלול הלכתי

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוללים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ 1.1.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

תשואות  מורים וגננות – מסלול הלכתי

2021

2020

2019

2018

2017