תשואות ודמי ניהול מורים וגננות – מסלול ללא מניות

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוללים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ 1.1.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

תשואות  מורים וגננות – מסלול ללא מניות

2023

2022

קרנות השתלמות לעובדי הוראה