תכנית הלימודים

עובד הוראה היוצא לשנת השתלמות, או לחצי שנת השתלמות, חייב להשתלם.
לעניין זה, יילקחו בחשבון אך ורק לימודים שיתקיימו בין 1 לספטמבר של השנה בה מתחילה שנת ההשתלמות ל 31 לאוגוסט של השנה בה מסתיימת שנת ההשתלמות.
1 ש”ש=28 שעורים. עליך לבדוק במוסד את היקף הלימודים ורק אח”כ לרשום את מספר השעות בתכנית.
משתלם בחצי שנת השתלמות רשאי לממש מחצית מהמאושר לשנת השתלמות מלאה.
כל תכנית השתלמות חייבת לקבל אישור מיועצת הקרנות (אזורית או ארצית) בכתב ומראש
וכן כל שינוי בתכנית הלימודים.
לאחר אישור תכנית הלימודים ע”י אחת מיועצות הקרנות, עלייך להירשם ללימודים במוסדות הלימוד.
באם הנך לומד בהשתלמות שאינה לתואר וכדי למנוע אי הבנות, מומלץ לבקש ממוסד ההשתלמות, להציג בפניך את אישור הקרנות על היקף השעות שאושרו למוסד בשנה”ל תשפ”א וזאת טרם מילוי טופס “בקשה לאישור תכנית לימודים” ו/או טרם הגעתך לייעוץ אצל אחת מיועצות הקרן.
לאור נסיון העבר, אנו ממליצים לבדוק בעיון רב, טרם חתימתך על טופס הרשמה ללימודים, את תנאי ביטול הלימודים ו/או ההרשמה ללימודים, במידה ותחליט/י לבטל לימודיך במוסד ההשתלמות.
בנושאי גמול השתלמות יש לפנות למפקח על התפתחות מקצועית במשרד החינוך.
קרן ההשתלמות אינה עוסקת במתן גמולים.

לקבלת מידע בנושא גמולי השתלמות לחץ כאן.

מובהר, כי אישור מוסדות לימוד וקורסים המוצעים על ידם לעובדי הוראה בשנת השתלמות, הינו על פי שיקול דעת והחלטת קרנות ההשתלמות.

אישור התכנית על ידי קרן ההשתלמות מקנה לך אך ורק זכאות להחזר שכר לימוד עד לגובה שכר הלימוד הנהוג בקרנות ההשתלמות ואין באישור זה משום הכרה בזכאות כלשהי, לגבי תואר או לגבי גמולים.

נושאי ההשתלמות המאושרים בקרנות:

במסגרת שעות החובה:

 • לימודים אקדמיים לקראת תואר בכיר, M.A;B.A;M.Ed; B.ED ודוקטור.
 • לימודי הסמכה, רשיון הוראה, ריכוז מקצוע והשלמות לקראת תואר.
 • כתיבת תכניות לימודים, ספרים, חוברות ופרוייקטים, שיש להם זיקה לעבודה חינוכית והם מונחים על ידי מנחה ממוסד להשכלה גבוהה או ממוסד השתלמות מוכר לצורך זה (לפירוט על פרוייקט אישי לחץ כאן).
 • השתלמות לקידום  ופתוח מקצועי, בתחומי ההוראה ו/או החינוך.

במסגרת שעות החובה/השלמה:

 1. אישור לימודים בחו”ל:
  תאושר עד יציאה אחת לחו”ל לצורך השתלמות בפועל למטרות שמפורטות להלן:
  א. לימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או מכללה אקדמית, יאושרו בכפוף להכרת האוניברסיטה / מכללה ע”י המחלקה להערכת תארים ודיפלומות מחו”ל במשרד החינוך.
  ב. לימודי שפות בחו”ל מאושרים עד 5 ש”ש (112 שעות חובה + 28 שעות השלמה) – הלימודים יאושרו למכסה שנעה בין שבועיים לארבעה שבועות שיוכרו:
  2 שבועות – 2 ש”ש לימודי חובה + 1 ש”ש לימודי השלמה
  3 שבועות – 3 ש”ש לימודי חובה + 1 ש”ש לימודי השלמה
  4 שבועות – 4 ש”ש לימודי חובה + 1 ש”ש לימודי השלמה

  יאושרו אך ורק לימודים המתקיימים בין 1 לספטמבר של השנה בה מתחילה שנת ההשתלמות ל 31 לאוגוסט של השנה בה מסתיימת שנת ההשתלמות.

  משתלם הרוצה לממש בחצי שנת ההשתלמות הראשונה את 5 ש”ש (4 שבועות) ללימודי שפה בחו”ל, יצרף לתכנית הלימודים תצהיר, לפיו ידוע לו כי לא יוכל לצאת בחצי שבתון השני לחו”ל לצורך לימודים. לקבלת תצהיר לחתימה, נא לפנות לקרנות ההשתלמות בטלפון 03-6938364 או בדוא”ל באמצעות “צור קשר” באתר זה.
 2. על המשתלם לבדוק מראש ותוך כדי הלימודים אם אמנם הוא מקבל את השעות הנ”ל – המשולמות ע”י הקרנות. קרנות ההשתלמות מחזירות אך ורק את שכר הלימוד נטו וכל יתר ההוצאות, כמו טיסות, דיור, כלכלה וכיו”ב – תהיינה על חשבון המשתלם.

  לזכאים ל – 4 שבועות לימודי שפה בחו”ל, תינתן אפשרות לפצל את היציאה ל – 2 נסיעות (שיאושרו מקסימום 4 ש”ש חובה + 1 ש”ש השלמה) אך ורק לאותו מוסד לימודים בחו”ל בו התקיימה ההשתלמות הראשונה.

  ע”ג טופס מספר 2 – בקשה לאישור תכנית לימודים / טופס שינוי תכנית לימודים, על המשתלם לציין בשם מוסד ההשתלמות – את שם ביה”ס בארץ דרכו מתבצעת הנסיעה לחו”ל, ובנושא ההשתלמות: לימודי שפה בחו”ל + שם ביה”ס בחו”ל בו יתקיימו הלימודים. לטופס זה יש לצרף תוכנית לימודים מפורטת (לימודי חובה + לימודי השלמה) מביה”ס בחו”ל בו יתקיימו הלימודים.

  ג. מסע לפולין – יאושר מסע לפולין במסגרת לימודים בנושא השואה המתקיימים בארץ ומוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.
  ד. מלווי קבוצות לחו”ל – יאושרו לימודים עיוניים למלווי קבוצות לחו”ל. לא יאושרו טיולים וסיורים בחו”ל. לא יאושרו שעות לימוד עבור לווי קבוצות בחו”ל במסגרת כל שהיא, כולל סטאז’.
  ככלל, לא יאושרו טיולים וסיורים לימודיים בחו”ל במסגרת שנת השתלמות.

 3. אישור לימודים ב”שבוע מרוכז” המוכר לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך וכולל לינה:
  סדנאות / סמינרים וימי עיון מרוכזים בשבוע לימודים מרוכז, המוכר לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, הכוללים לינה, יאושרו עד 2 סמינרים לכל היותר, שהיקף כל סמינר 56 שעות (= 2 ש”ש) ובסה”כ עד שני סמינרים – 4 ש”ש (= 112 שעות) בשנת השתלמות מלאה.
 4. סרטים והצגות:
  קורסים שמשלבים הקרנת סרטים עלילתיים באורך מלא כחלק בלתי נפרד משעות הקורס או שמשלבים צפייה בהצגות, יוגבלו עד 8 ש”ש בשנת השתלמות מלאה (כולל לימודי חובה והשלמה יחד) ועד 4 ש”ש בחצי שנת השתלמות (כולל לימודי חובה והשלמה יחד).
 5. ידיעת הארץ וארצות העולם:
  קורסים בנושא ידיעת הארץ וארצות העולם יאושרו עד 8 ש”ש בשנת השתלמות מלאה (כולל לימודי חובה והשלמה יחד) ועד 4 ש”ש בחצי שנת השתלמות (כולל לימודי חובה והשלמה יחד).
  הכוונה לקורסים עיוניים וכן קורסים בנושא ידיעת הארץ, המשלבים סיורים וטיולים להכרת הארץ, כחלק בלתי נפרד משעות הקורס.
 6. יצירה ואומנות (ציור, פיסול, קרמיקה וכו’):
  קורסי יצירה יוכרו כלימודי השלמה לכלל עובדי ההוראה.
  לגננות, למורות א’-ב’, למורי אמנות ולמורי חינוך מיוחד, יוכרו קורסי יצירה בהיקף של עד 112 שעות (= 4 ש”ש) כלימודי חובה בשנת השתלמות מלאה. (רק למורים לאמנות  יאושרו 4 ש”ש הנ”ל, גם בנושאי צורפות ותכשיטנות).
  קורסי יצירה יאושרו עד 8 ש”ש בשנת השתלמות מלאה (כולל לימודי חובה והשלמה יחד) ועד 4 ש”ש בחצי שנת השתלמות (כולל לימודי חובה והשלמה יחד).
 7. לימודי שפה
  לימודי שפה יאושרו עד מכסה של 8 ש”ש (= 224 שעות) בשנת השתלמות מלאה, מתוכן עד 5 ש”ש
  (112 שעות חובה + 28 שעות השלמה) ללימודי שפה בחו”ל.

במסגרת שעות ההשלמה:

פעילות בתחומי אמנות, יצירה, העשרה, פעילות ספורטיבית וכו’.
לימודים יוכרו כלימודי השלמה אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. היקפם 28 שעות לפחות.
 2. שכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
 3. עם סיום הקורס ינתן למשתלם/ת אישור על סיום הלימודים ובו הפרטים: שם המשתלם/ת, מס’ ת.ז., תאריכי פתיחה וסיום הקורס והיקף השעות שנלמדו.

שיעורי ספורט יאושרו עד 4 ש”ש בשנת השתלמות מלאה, מתוכן עד 2 ש”ש לשיעורי שחיה / פעילויות במים.
אין מאשרים פעילויות במועדון ספורט / קאנטרי קלאב/ מכון כושר שאינם מקיימים רישום נוכחות.
לא יוחזרו דמי מנוי למועדון/ קאנטרי/ מכון אלא שכר לימוד לקורסים המתקיימים בו.
אין מאשרים לימודי נהיגה.
סדנאות/סמינרים וימי עיון, שאינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, הכוללים לינה, יאושרו עד 2 סמינרים לכל היותר, שהיקף כל סמינר 28 שעות (= 1 ש”ש) ובסה”כ לשני הסמינרים 56 שעות (= 2 ש”ש).
בטופס הבקשה לאישור תכנית הלימודים יש לציין את שם הקורס היקפו ושם המוסד או המורה הפרטי הגובה את שכר הלימוד.
אם הקורס אינו מוכר ע”י קרנות ההשתלמות, ייתכן ותדרש/י למלא טופס פרטי קורס, אשר ניתן להורידו מאתר זה, ולצרף לטופס תכנית הקורס השנתית הכוללת: חלוקת מפגשים, תאריכי המפגשים, מספר שעות בכל מפגש, נושאי הנלמדים בכל מפגש.  

בסוף שנת ההשתלמות יש להמציא למשרדי הנהלת הקרנות אישורים על סיום הלימודים בהתאם לתכנית שהוצגה על ידך ואושרה לך על ידי הקרן, על כל לימודי החובה וההשלמה. על בסיס אישורים אלה תקבל/י אישור לשנת ותק.

אישור הלימודים על ידי קרנות ההשתלמות אינו מקנה גמול השתלמות.

לוח חובת הלימודים בשנת ההשתלמות

שנת השתלמות מלאה:
מכסת שעות ההשתלמות: החל מ – 8 ש”ש עד 16 ש”ש

חצי שנת השתלמות:
מכסת שעות ההשתלמות: החל מ – 4 ש”ש עד 8 ש”ש.

חלוקת השעות בין לימודי חובה ללימודי השלמה

ניתן ללמוד את כל מכסת השעות במסגרת שעות החובה או לחלק אותן בין שעות חובה לשעות השלמה כך שלימודי ההשלמה לא יהוו יותר מ –  1/4 מהתכנית כולה. 

 עובדי הוראה מגיל 45 או בעלי תואר שני ושלישי זכאים לחלוקה שווה בין לימודי חובה והשלמה.

מכסת שעות ההשתלמות המוצגת בלוח חובת הלימודים הנ”ל, נעה בין מינימום למקסימום ונתונה להחלטתו של המשתלם.

להמחשת הדברים ניקח לדוגמא משתלם בשנת השתלמות מלאה, מכסת שעות הלימוד תהיה: “החל מ- 8 ש”ש עד 16 ש”ש”.

פירוש הדבר:
א. שהוא חייב ללמוד לפחות 8 ש”ש ויכול לבחור וללמוד עד 16 ש”ש.

ב. שמכסת לימודי ההשלמה יכולה לנוע בין 0 ש”ש עד 2 ש”ש –  אם בחר ללמוד את מינימום השעות – 8 ש”ש בסה”כ.
או בין 0 ש”ש עד 4 ש”ש אם בחר ללמוד את מכסימום השעות –  16 ש”ש בסה”כ.

(משתלם מגיל 45 או בעל תואר שני ומעלה יוכל ללמוד מכסה גבוהה יותר של שעות השלמה ובלבד שמספר שעות ההשלמה לא יעלה על מספר שעות החובה).

כיצד לתרגם מכסת הלימודים לש”ש?

כל 28 שעות=1 ש”ש

מספר ש”ש

סה”כ שעות הקורס

1

28

2

56

3

84

4

112

5

140

6

168

7

196

8

224

9

252

10

280

11

308

12

336

13

364

14

392

15

420

16

448

עליך לבדוק אם היקף הלימודים בקורס/ים תואם את מספר השעות שרשמת בתכניתך.
בסוף השנה תדרש/י להמציא אישור סיום לימודים בהם יצויין היקף שעות לימוד שלא יפחת מהמספר שרשמת בתכנית.

שים/י לב: חתימת יועצת הקרן על התכנית אינה מהווה אישור לאימות היקף שעות הלימוד. 

מוסדות ההשתלמות:

בטופס תכנית הלימודים יש לציין את שם המוסד הגובה את שכר הלימוד ולא את שם המוסד שבו מתקיימים הלימודים.
לדוגמה: כאשר הלימודים מתקיימים בשלוחה של מכון “אביב” במסגרת הקתדרה העממית בשוהם:
א. אם שכר הלימוד נגבה ע”י מכון “אביב” –  בטופס תכנית הלימודים צריך לרשום: “מכון אביב” וקוד המוסד

ב. אם שכר הלימוד נגבה ע”י ה”קתדרה” –  בטופס תכנית הלימודים צריך לרשום: “הקתדרה העממית בשוהם” וקוד המוסד.

יש באפשרותך ללמוד במוסדות המפורסמים באתר זה, או במוסד השתלמות אחר, בקורס שיקבל את אישור קרנות ההשתלמות.
אם המוסד בו בחרת אינו מופיע באתר, יש לצרף מסמך מטעם המוסד ובו תכנית שנתית מפורטת של הקורס שנבחר על ידך, הכוללת: חלוקת מפגשים, תאריכי המפגשים, הנושאים הנלמדים בכל מפגש, שעת התחלה, שעת סיום לכל מפגש והיקף השעות.

מובהר, כי אישור מוסדות לימוד וקורסים המוצעים על ידם לעובדי הוראה בשנת השתלמות, הינו על פי שיקול דעת והחלטת קרנות ההשתלמות.

כל המידע על מוסדות ההשתלמות המתפרסם באתר זה הוא על אחריות המוסדות וקרנות ההשתלמות אינן אחראיות לתוכנו.
הדברים אמורים במיוחד לגבי המידע הנוגע להכרה בלימודים לצורך תעודה ו/או תואר ו/או גמולים.

פרוייקט אישי במסגרת תכנית הלימודים:

במסגרת שנת ההשתלמות מאפשרת קרן ההשתלמות לבצע פרוייקט אישי כחלק מתכנית הלימודים, בהיקף של עד 224 שעות שנתיות (8 ש”ש), בשנת השתלמות מלאה. הפרוייקט האישי מאושר לעו”ה בעלי תואר ראשון לפחות.
ניתן לבצע אותו אך ורק במסגרת המוסדות המאושרים לכך.
שכר הלימוד בגין הפרוייקט יוקדש למימון הנחיה מקצועית ואקדמית אישית, עריכה דידקטית ולשונית וכל שרות אחר, המתחייב מכתיבת הפרוייקט וביצועו.
שכר לימוד יוחזר לזכאים, אך ורק כנגד קבלה / הרשאה ממוסד הלימודים המאושר בתוכנית הלימודים (לא יוחזרו תשלומים כנגד קבלות ששולמו לספקים פרטיים).
שכר הלימוד המכסימלי שיאושר למימון יהיה 25%  משכ”ל אוניברסיטאי (שווה ערך לעלות 4 ש”ש). 

נושאים אפשריים לפרוייקט אישי:

השתתפות בפרויקט חינוכי / לימודי ביוזמת מנהלי המחוזות במשרד החינוך.
כתיבת תכניות לימודים מוזמנות ע”י הפיקוח או הנהלת ביה”ס.
כתיבת חוברות עבודה לתלמידים ו/או חוברות הדרכה למורים, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה”ס.
כתיבת ספרי לימוד, בהמלצת הפיקוח או הנהלת ביה”ס.
כתיבת ספרי ילדים, לפי תכנון מראש.
כתיבת ספרות דידקטית, משחקים חינוכיים וכיו”ב, לפי תכנון מראש.
כתיבת ספרות בנושאי פולקלור, תרבות וכיו”ב, לפי תכנון מראש.
כתיבת מחקר מדעי במוסד להשכלה גבוהה 

המוסדות המאושרים לביצוע הפרוייקט:

מוסדות ישראליים להשכלה גבוהה.
מכללות אקדמאיות לחינוך.

תהליך אישור הפרוייקט האישי:

עובד הוראה בשנת השתלמות המעונין לבצע פרוייקט אישי באחד המוסדות המאושרים ע”י הקרנות למטרה זו, יגיש בקשה לאישור הפרוייקט. טופס בקשה לאישור פרוייקט אישי ניתן לקבל בפניה באמצעות השירות הדיגיטלי – המערכת המקוונת להגשת בקשה לאישור תכנית הלימודים באתר זה.

בתום שנת ההשתלמות בנוסף על האישור ממוסד הלימודים, יש להגיש לקרנות עותק הפרוייקט, לצורך הכרתו כביצוע חובת הלימודים בשנת ההשתלמות.

השתלמות בחו”ל במסגרת שנת ההשתלמות:

מידע למורה בשנת השתלמות המתעתד/ת לשהות וללמוד בחו”ל בתקופה העולה על 4 חודשים:

 1. זכויותיך וחובותיך בשנת השתלמות אינם משתנים בהיותך בחו”ל. לכן כל המידע שפורסם באתר זה ישמש אותך.
 2. “בקשה לאישור תכנית לימודים לשנה”ל תשפ”ב” –  טופס 2, יש למלא באתר זה עד 31.7.2021 באמצעות השירות הדיגיטלי – המערכת המקוונת להזנת תכניות לימודים (להנחיות למילוי בקשה לאישור תכנית לימודים לחץ כאן).
  אם טרם בחרת במוסד ובתכנית הלימודים, מלא/י בעמודה “נושא ההשתלמות”: לימודים בחו”ל על פי תכנית שאני מתחייב/ת בזאת לשלוח במועד מאוחר יותר. נא לציין את היעד לחו”ל וכן את תקופת השהות המשוערת.
  בעמודה “שעות שבועיות” יש לציין מספר שעות משוער.
 3. חישוב מספר שעות לימוד לצורך הרישום בבקשה לאישור תכנית לימודים:
  כל 1 ש”ש=28 שעות. יש לברר תאריכי תחילת לימודים וסיומם ומספר שעות שבועיות במהלך תקופת לימודים ועפ”י נתונים אלה לחשב את סך כל שעות הלימוד בקורס/ים.
 4. החזר שכר לימוד יבוצע על פי קבלות (העתק קבלה, אישור תשלום שבוצע בפועל ממוסד הלימודים, אישור תשלום שכר הלימוד שבוצע באתר האינטרנט). כלומר עליך לשלם שכר לימוד למוסד ולשלוח לבנק הבינלאומי את הקבלות הרשמיות. לפרטים נוספים לחץ כאן. הקרן תחזיר שכר לימוד אך ורק עבור לימודים שאושרו מראש על ידי יועצת ההשתלמויות הארצית.
  החזר שכר הלימוד יהיה כמקובל בארץ ולא יכסה הוצאות נילוות שאינן שכר לימוד כמו טיסות, אש”ל וכו’.
  לתנאים מיוחדים לבעלי תואר שלישי לחץ כאן.
 5. אישורי סיום לימודים עם סיום שנת ההשתלמות יש להמציא אישורי סיום לימודים מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך –  לימודי חובה ולימודי השלמה. האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים:
  שם ומשפחה, מספר ת.ז., שמות הקורסים, מועד תחילת הלימודים, מועד סיום הלימודים, מספר שעות בכל שבוע או לחילופין מספר שעות כולל של כל הקורס/ים, חתימה וחותמת המוסד.
 6. קשר עם משרדנו בעת הצורך, ייעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, הפקס או הדואר. אם במכתבך יצויין מספר פקס/דוא”ל להתקשרות איתך, נוכל לענות לך ישירות. ולא, נא לציין כתובת בישראל ושם איש הקשר אליו נוכל להפנות את תשובתנו בדואר.

הערות:

 1. מוסדות לימוד ישראליים אחדים מקיימים לימודים בהתכתבות/ לימודים שאינם מחייבים השתתפות בשיעורים (כמו אוניברסיטה הפתוחה). בקורסים של מוסדות אלה ניתן ללמוד גם בעת השהייה בחו”ל. פרטים ניתן קבל במוסדות.
 2. שכר לימוד עלול להיות יקר יותר מזה הנהוג באוניברסיטאות בישראל וכל חריגה משכר הלימוד המשולם ע”י קרן ההשתלמות, תהיה על חשבונך.

שנת השתלמות לעובדי הוראה ברפורמת אופק חדש:

א. אישור תכנית לימודים

במסגרת שנת ההשתלמות תשפ”ב, ניתן לנצל חלק משנת ההשתלמות לצורך לימודים של עד 180/ 210 שעות לימודי חובה בהתאם לדרגה על פי ההנחיות שלהלן.
השעות יוכרו לדרגה במידה והלימודים בשנת השבתון יהיו במסגרת כללי ותהליכי הפיתוח המקצועי של מתווה “אופק חדש”,כפי שפורסמו בחוברת הנהלים של האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך (יתרת השעות על פי כללי הקרן).
היקף השעות יאושרו בהתאם להחלטתו של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז העבודה.

לימודים בשנת שבתון

עובד הוראה הנמצא בדרגה 1-9 היוצא לשנת שבתון מלאה ומעוניין ללמוד בקורסים לפיתוח מקצועי במסגרת “אופק חדש ” , יוכל לקבל הכרה בלימודים של עד 120/180/210 שעות.

תכנון הלימודים בשנת שבתון יהיה בהתאם להנחיות הבאות:
• ניתן להעביר רק 105/90 שעות במעבר מדרגה לדרגה.
• עובד הוראה יוכל ללמוד במסגרת השבתון סה”כ 120/180/210 שעות בהתאם לדרגה, באם עובד ההוראה פיצל את שנת השבתון לשנתיים
(חצי שבתון בכל שנה) באותה דרגה , יוכל לצבור מקסימום 90/105 שעות (בהתאם לדרגה) עבור כל שנה.
• עובד הוראה היוצא לשבתון מלא פעמיים באותה דרגה , יזוכה בשעות פעם אחת בדרגה.
• עובד הוראה הנמצא בחצי שנת שבתון , יוכל לקבל עד 90/105 שעות בשנת השבתון ועל הכללים שצוינו לעיל.
• עובד הוראה בשנת שבתון , אשר למד לימודים לתואר מתקדם ולא סיים לימודיו , יזוכה עד 180/120 שעות בהתאם לדרגתו עם הצגת גיליון ציונים ולא יזוכה בסיום התואר בשעות נוספות על לימודים אילו.

עובד הוראה הנמצא בשנת שבתון , יוכל ללמוד באחד המסלולים הבאים :

• קורסים מתוך מתווה התוכניות לפיתוח מקצועי של המשרד (במסגרות המאושרות ללימודים).
• לימודים במוסדות מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מכללות לחינוך ואוניברסיטאות ). הלימודים יהיו במסגרות אקדמיות בלבד ובמסלולים לתואר בתחומי החינוך ו/או ההוראה. עובד הוראה אינו חייב להיות תלמיד מן המניין לתואר אך חייב לעמוד בכל דרישות הקורס ולהגיש גיליון ציונים למפקח/ת הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו.
• קורסים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, אשר קיבלו מראש אישור של המפקח המחוזי לפיתוח מקצועי , והם תואמים לקורסים המפורטים במתווה. קורסים אילו מיועדים לעובד הוראה בשנת שבתון בלבד.
• קורסים נבחרים שאושרו לארגוני המורים , שקבלו הכרת משרד החינוך ל”אופק חדש”.
• עובד הוראה בשנת שבתון הלומד בישיבה , יכול ללמוד עד 60 שעות לימודי ישיבה על פי הכללים.

לימודי תעודה בשנת שבתון:

• בקשות ללימודי תעודה , יש להגיש 45 יום מראש בצירוף סילבוס למפקח על הפיתוח
המקצועי במחוז. היקף השעות יאושרו בהתאם להחלטתו של המפקח על הפיתוח המקצועי במחוז העבודה.
• עם סיום הלימודים חובה להגיש גיליון ציונים מפורט ותעודת זכאות למפקח במחוז העבודה
• על הלימודים להיות בעלי זיקה לתחומי החינוך וההוראה , במוסדות שאושרו לכך ע”י המועצה
להשכלה גבוהה, לא יאושרו שעות פיתוח מקצועי נוספות שתלמדנה לתעודה , לאחר שנת השבתון.

רצוי להיוועץ עם מפקחי התפתחות מקצועית במחוזות השונים  בבחירת תכנית
לימודים במוסדות אקדמיים טרם ההרשמה (בנושאים שנויים במחלוקת לעניין סעיף זה, תדון ועדה
משותפת למשרד החינוך והסתדרות המורים).

 היכן מצוי מאגר הקורסים?

לצפייה בתכניות המתווה, יש להיכנס לאתר משרד החינוך.
באתר ניתן לקבל מידע אישי בנושאים: שכר / כ”א בהוראה (וותק, דרגה וכו’) / פיתוח מקצועי בפורטל עו”ה בכתובת:

http://edu.gov.il/sites/pohnet/pages/homepage.aspx
ב. שנת השתלמות – תקופת שהייה לקידום בדרגה:

שנת השתלמות באופק חדש מזכה את המשתלם בשנת ותק מלאה וזכויות לפנסיה.
לצורך קידום בדרגה תיחשב שנת ההשתלמות כחצי שנת פז”מ (מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה) לאחר מילוי כל חובות הלימודים, כפי שאושרו ע”י קרנות ההשתלמות.
במידה והמשתלם בחר לעבוד בשנת ההשתלמות 1/3 משרה, תיחשב שנת זו כשנת פז”מ מלאה מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה. 

קרנות השתלמות לעובדי הוראה