מינוי מוטבים בקרן השתלמות

הוראה למינוי מוטבים, למקרה של פטירה, ניתן למסור בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקרן, באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים בקרן השתלמות.
יש לשלוח את הטופס המקורי בלבד באמצעות דואר ישראל לכתובת המצוינת על גבי הטופס בצירוף צילום תעודת זהות.

טופס מינוי מוטבים

בעת מילוי הטופס נא לשים לב לפרטים הבאים:

1.      בפרטי החברה המנהלת נא לסמן רק אפשרות אחת בלבד מבין ה-3.
לדוגמה: במידה שמבוקש על ידך למנות מוטבים גם בקרן הרגילה וגם בקרן המקוצרת – יש לבחור באפשרות הראשונה בלבד.

2.      חובה למלא את כל הסעיפים שמסומנים בכוכבית (*).

3.      יש לשלוח טופס מקורי בלבד נושא תאריך וחתימה במקום המתאים. כלומר: לא יתקבל צילום, פקס, דוא”ל וכד’.

4.      יש לצרף צילום תעודת זהות של העמית, כולל ספח.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה