הרשאה לחיוב חשבון מעסיקים

מעסיק יקר,

לנוחיותך הנחיות לגבי הליך הקמה הרשאה לחיוב חשבון ודיווח אודות הפקדות שוטפות לעובדיך.

 • פתיחת הרשאה לחיוב חשבון בבנק
  על מנת לפתוח הרשאה לחיוב חשבון בבנק, ניתן לפעול באחת מהדרכים הבאות :
  • למלא ולחתום על טופס “בקשת מעסיק להקמת הרשאה לחיוב חשבון”, לצרף אליו אישור מהבנק על פתיחת הרשאה ולהעבירו לחברתנו לכתובת הרשומה מטה.
  • למלא ולחתום על טופס ” בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון”, להחתים את הבנק על הטופס ולהעבירו לחברתנו לכתובת הרשומה מטה.

לתשומת לבך, אם סימנת בטופס כי הרשאה כוללת הגבלות (תקרת סכום חיוב/ מועד פקיעת תוקף) הנך נדרש לעדכן ישירות את הבנק בדבר ההגבלות. יובהר, כי אין בהעברת הטופס לחברה בלבד כדי להביא לעדכון ההגבלות בבנק.

 • דיווח על הפקדת תשלומים לקרנות ההשתלמות.
  • מדי חודש יש להעביר לחברה מידע מפורט לגבי אופן חלוקת הכספים בין העובדים שעבורם מבוצעת ההפקדה, וכן פרטי מידע נוספים כנדרש בחוזר אופן הפקדות תשלומים לקופ”ג כמפורט להלן :
   • אם אתה מעסיק 10 עובדים ויותר יש להעביר לחברה את המידע החודשי באמצעות קובץ דיווח במבנה האחיד, כמפורט בחוזר “מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים”.
    שים לב ! בהתאם להוראות הדין , על מנת להימנע מחיוב של ריבית פיגורים, יש להעביר את המידע החודשי לחברה עד היום ה-13 לחודש השכר העוקב.
   • אם אתה מעסיק פחות מ-10 עובדים יש להעביר לחברתנו מידע החודשי מדי חודש עד היום ה-13 לחודש השכר העוקב .

לתשומת לבך! את הרשאה לחיוב חשבון יש לפתוח בבנק בטרם שליחת המידע החודשי לחברה

 • המידע החודשי צריך לכלול את הפרטים הנדרשים בחוזר אופן הפקדות תשלומים לקופ”ג וביניהם את הפרטים הבאים :
  פרטים של מעסיק, פרטי הקופה / קרן, סכום הפקדה, פרטי העובד שבעבורו הופקדו תשלומים הכולל ת,ז , שם, מס’ טלפון, חודש עבודה שבעבורו הופקדו הכספים, גובה השכר שלפיו חושבו התשלומים לקופה /קרן, פירוט שיעור הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון הקופה / קרן, פירוט סכום הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון הקופה / קרן, פירוט התשלומים הפטורים והתשלומים שאינם פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי החשבון של הקופה / קרן.
 • את טופס הרשאה והמידע החודשי יש להעביר לחברה באחת מהדרכים הבאות :
  • באמצעות העלאת טפסים באתר האינטרנט של חברה מנהלת kranoth.org.il מידע למעסיק > צור קשר מעסיקים > ממשק מעסיקים / הפקדות עמיתים.
  • דואר ישראל : ת.ד. 8224 תל אביב, מיקוד 6108102
קרנות השתלמות לעובדי הוראה