הדיווח התקופתי לעמית

גופים מוסדיים חייבים לשלוח לעמיתיהם ולמבוטחיהם דין וחשבון תקופתי. מתכונת הדיווח נקבעת בחוזרים המתפרסמים מעת לעת ע”י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
ביום 3 בדצמבר 2017 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2017-9-22 אשר תיקן את חוזר הדוח השנתי הקודם (חוזר “דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי-תיקון”, חוזר גופים מוסדיים 2017-9-4) ונקבעו בו הוראות חדשות לעניין חובת גוף מוסדי לשלוח את הדוח השנתי אל העמית.

להלן עיקרי אופן הדיווח לעמית כפי שבאו לידי ביטוי בחוזר זה ובחוזרים הקודמים:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל/קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט.
בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית, דוח רבעוני.

דוח שנתי מקוצר:

כולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקופת הגמל/קרן ההשתלמות. לכל חשבון בקופת הגמל /קרן ההשתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.

דוח שנתי מפורט:

בנוסף לדוח השנתי המקוצר, מופק גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותיך בחברה.
במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

דוח רבעוני:

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

מועדי הדיווחים:

בקרנות ההשתלמות של המורים שנת הדוח חופפת לשנת לימודים. שנת הדוח מתחילה ביום 01 לספטמבר ומסתיימת ב 31 לאוגוסט של השנה העוקבת.

מועד הפקת הדוח
תום רבעון ראשון30 בנובמברתוך 60 יום מתום הרבעון
תום רבעון שני*28 בפברוארתוך 60 יום מתום הרבעון
תום רבעון שלישי31 במאיתוך 60 יום מתום הרבעון
תום השנה31 באוגוסטתוך שלושה חודשים מתום השנה

*במועד הפקת הדוח לרבעון השני מופק גם אישור המס להצהרת הון ואישור המס על הפקדות עבור שנת המס. האישורים מוצגים בחשבון האישי המקוון.

משך הצגת הדוחות בחשבון:

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.
הדוח הרבעוני, ככל שהופק כזה, יוצג בחשבונך האישי המקוון למשך שנה אחת לפחות.

שליחת הדוחות אל העמיתים:

על פי חוזר גופים מוסדיים 2017-9-22, אם קיים ברשות הגוף המוסדי האמצעי הדיגיטלי של העמית (כתובת הדואר האלקטרוני של העמית או מספר הטלפון הנייד שלו), ישלח קישור לדוח השנתי באמצעות אותו אמצעי דיגיטלי.
שליחת הקישור לדוח יכולה להתבצע ע”י שליחת הודעה הכוללת קישור לעמוד הכניסה לחשבון האישי המקוון של העמית, בו יוכל העמית לעיין בדוח.
אם לא קיים ברשות הגוף המוסדי אמצעי דיגיטלי של העמית, ישלח הגוף המוסדי את הדוח השנתי המקוצר לעמית באמצעות הדואר.
על אף האמור לעיל, לכל עמית יש זכות לבקש מהגוף המוסדי בכתב באמצעות טופס ידני או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות חשבונו האישי מקוון באתר האינטרנט של החברה לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.
הדוח השנתי המפורט ו-הדוח הרבעוני לא נשלחים בכל מקרה באמצעות הדואר.

להגשת בקשה לשינוי אופן משלוח הדוח השנתי המקוצר:

ניתן לבצע את השינוי ע”י בחירה בלשונית “בחירת אמצעי דיוור” בחשבונך האישי המקוון,

לחילופין
ניתן לבצע את השינוי ע”י הגשת בקשה בכתב. לשם כך נדרש למלא טופס עדכון פרטים אישיים הנמצא כאן באתר.
לטופס
את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ) ניתן להעביר אל החברה באחד האמצעים הבאים :

  1. עמוד “צור קשר” כאן באתר החברה
  2. בדואר אל:
    קרנות ההשתלמות של המורים, מדור הצטרפויות ועדכון פרטים, ת”ד 8224 תל אביב מיקוד 6108102
  3. מסירת הטופס בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי/בנק מסד
קרנות השתלמות לעובדי הוראה