מתן הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות

הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות ניתנות בשלב זה ממסלול החיסכון הכללי בלבד.

תנאי הלוואה החל מתאריך 25.8.2020 :

ניתן לקבל הלוואה מכספי קרנות ההשתלמות במסלול הרגיל ובמסלול המקוצר (מקור) עד לסכום של 50,000 ₪ או 50% מגובה יתרת הקרן, הנמוך מביניהם.

בריבית פריים משתנה לאורך תקופת ההלוואה מינוס 0.6% , לתקופה של 12-60 חודשים.

שיטת ההחזר לפי לוח שפיצר – תשלומים שווים כל חודש.

זכאות לקבלת ההלוואה 

זכאות לקבלת הלוואה מכספי קרן ההשתלמות הינה לעמיתים :

 1.  בעלי  3 שנות ותק ומעלה  במחזור החיסכון בקרן ההשתלמות
 2. לא קיימת בקרן הלוואה פעילה.

א. אופן מילוי טפסי הבקשה להסכם הלוואה

1. הורדת טופס בקשה להלוואה

יש להוריד ולמלא טופס בקשה לקבלת הלוואה (הטופס משויך לשתי החברות המנהלות קרנות השתלמות למורים וגננות – חברה מנהלת בע”מ וקרנות השתלמות למורים תיכוניים ומורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע”מ)

2. משלוח טופס בקשה להלוואה

יש לשלוח את טופס הבקשה לאחר מילוי וחתימה במקום המיועד בצירוף צילום תעודת זהות וצילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק:

 • באמצעות “צור קשר – בקשה לקבלת הלוואה”
 • בדואר ישראל:
  מחלקת קופת גמל-קרנות השתלמות למורים, ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102

לא ניתן לטפל בבקשה ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים (בשלב זה אין לצרף טופס הסכם הלוואה) קבלת אישור מתן הלוואה

3. קבלת אישור מתן הלוואה

החברה המנהלת תבצע בדיקת זכאות לקבלת ההלוואה כפוף למנגנון מודל החיתום הקבוע בחברה המנהלת ולפי תנאי הזכאות הרשומים לעיל .

 • במידה ונמצאת זכאי/ת לקבלת הלוואה ישלח בדואר “אישור מתן הלוואה” מטעם החברה המנהלת לפיו אושרה בקשתך לקבלת הלוואה.
 • במידה ונמצאת לא זכאי/ת לקבלת הלוואה יישלח בדואר מכתב דחייה מטעם החברה המנהלת לפיו אינך זכאי/ת לקבלת הלוואה המפרט את סיבת הדחייה.

4. הוראות לאחר קבלת מכתב “אישור מתן הלוואה”:

א. להוריד טופס הסכם הלוואה:

 • לסמן את קרן ההשתלמות בה הינך חבר/ה
 • למלא את סכום ההלוואה שאושר במכתב האישור מתן ההלוואה.
 • לציין את מספר תשלומים להחזר ההלוואה ( במידה ולא יצוין מספר תשלומים חודשיים –ייקבע 36 מספר תשלומים חודשיים).
 • לציין מספר חשבון בנק לזיכוי ההלוואה – חשבון העמית לזיכוי בטופס הסכם ההלוואה צריך להיות זהה לחשבון העמית לחיוב בטופס הוראה לחיוב חשבון.
 • לציין פרטי העמית (הלווה).
 • לחתום על הטופס במקום המיועד.

ב. ביצוע הקמת חיוב על פי הרשאה:

 • באמצעות חשבון העו”ש המקוון באתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבונך – ללא צורך בהחתמת הבנק (יש לשים לב לקוד המוסד המופיע בהקמת ההרשאה לפי מסלול החיסכון בו העמית חוסך).
 • או הורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון מתאים לסוג המסלול בו מתנהל החיסכון

(מספר הטופס מופיע במכתב האישור) הכולל חתימה וחותמת הבנק בו מתנהל חשבונך על גבי טופס ההרשאה:

ניתן לבדוק את שם הקרן בו הינך חוסך/ת בדו”חות רבעוניים/שנתיים המופיעים באתר ב” אזור האישי שלך” . שים לב במכתב האישור למתן הלוואה מפורט שם טופס ההרשאה המתאים.

ב. משלוח כל הטפסים לקרן:

 • הסכם הלוואה חתום ע”י העמית.
 • טופס הרשאה לחיוב חשבון או טופס הקמת חיוב באמצעות חשבון העו”ש המקוון כפי שמפורט בסעיף 4 (ב) לעיל.

ניתן לשלוח את הטפסים בדוא”ל, באמצעות לחיצה על קישור זה או באמצעות דואר ישראל לכתובת הבאה: קרנות השתלמות למורים, קבוץ גלויות 34 , ת”א מיקוד 6655018

ג. לאחר קבלת כל הטפסים הנדרשיםלהקמת ההלוואה תוקם ההלוואה יזוכה חשבונך בסכום ההלוואה והחברה המנהלת תשלח בדואר לעמית העתק מהסכם ההלוואה חתום על ידי החברה ובמקביל יישלח לעמית בדואר לוח סילוקין מעודכן אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה