העברת כספים

העברת כספים מקרן השתלמות למורים לקרן השתלמות אחרת

במסלול הרגיל

בהתאם לתקנה 3 א’ בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל):
העברה מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת , ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד פעמי בהתאם לתקנון הקרן.

תקנה זו קובעת את המקרים בהם ניתן להעביר כספים שהופקדו בקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת, באותם תנאים שקיימים לעמיתים במשיכת כספים בקרן השתלמות מיוחדת למורים, כלומר להמתין שש שנים ממועד הפקדה ראשונה ולעמוד בקריטריונים למשיכת כספים.
במקרה של זכאות – העברת הכספים תתבצע בהתאם לקריטריון המשיכה/העברה בצירוף מסמכים מתאימים לקריטריון.

לידיעתכם, העברת הכספים לפי חלק העובד בתוספת מלוא חלק המעביד תתבצע רק בהתאם לקריטריון של פרישה לגמלאות או פרישה לפי גיל פרישה.

במסלול המקוצר – קרן מקור

העברה אפשרית לכל קרן השתלמות אחרת גם אם העמית אינו זכאי למשיכת כספים והכספים אינם נזילים.
אך העברת כספים לקופת תגמולים ופיצויים אפשרית רק לאחר תום שש שנים ממועד הפקדה הראשונה .

עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון הנוכחי לא היו העברות מקרן אחת לקרן אחרת ו/או בין מסלולי השקעה בקרנות שלא במזומן

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תתבצע לפי העקרונות הבאים:

1. העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תתבצע רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש”ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.
2. יש להקפיד על אי הפליית עמיתים בקופות / מסלולים המעורבים בתהליך ההעברה
3. יש להעביר חלק יחסי מכל נכס בקופה המעבירה, אולם במקרה בו העברת החלק היחסי של נכס מסוים עשויה לפגוע ביכולת הסחירות ו/או להשית עלויות גבוהות על הקופה המעבירה ו/או המקבלת, ועדת ההשקעות רשאית לאשר שלא להעביר את החלק היחסי.
4. העברת נכסים לא סחירים – לא ניתן להעביר נכסים חלקיים במקרים בהם מדובר בנכסים שהשקעתם מעוגנת בהסכם ולא ניתן לפצל את ההסכם (כגון בהסכמי פקדונות או שטרי הון).
5. אחת לרבעון יפורסם באתר האינטרנט דיווח על סכומי ההעברות שבוצעו על פי נוהל זה.
6. כל העברה תאושר טרם ביצועה על ידי ועדת השקעות

קרנות השתלמות לעובדי הוראה