שאלות ותשובות

מידע אודות החסכון ומשיכת כספים במסלול הרגיל

מה הכתובת של הממונה על התמריצים?

מחוז מרכז וירושלים – משרד החינוך, כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טל’ 02-5604771
מחוז הצפון – משרד החינוך, קרית הממשלה, ת.ד 530, נצרת עילית 17103, טל’ 04-6500168
מחוז הדרום – משרד החינוך, דרך הנשיאים 15, ת.ד 610, באר שבע, טל’ 08-6263113
אגף לחינוך התישבותי – אגף לחינוך התישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 67060, טל’ 03-6898859

מהם תנאי החסכון בקרן ההשתלמות?

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוךךים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ- 01.01.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

מהם הקריטריונים למשיכת כספים?

משיכת כספים מקרן ההשתלמות אפשרית בהתאם לתנאים הנהוגים בקרן, כמפורט:

א. קבלת חלק העובד בתוספת 100% מחלק המעביד במקרים הבאים:
1. פרישה לגמלאות (לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה).
מורה הפורש פרישה מוקדמת לגמלאות וטרם השלים 6 שנות חסכון מלאות יהיה זכאי למשוך את הכספים רק בתום 6 שנים מהפקדה ראשונה.
2. פטירה (היורשים/המוטבים)
ב.קבלת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים במקרים הבאים:
1. בגיל 55 שנים ומעלה.
2. בגיל 50 שנים או 15 שנות ותק, ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות.
3. פיטורין מעבודה.
4.הפסקת עבודה בהוראה.
5. פרישה מעבודה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות.
6. מעבר לעבודה בתפקיד מינהלי, בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך, או עזיבת ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי.
7. לדעת ההנהלה ישנן נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של העמית ושל בני משפחתו מדרגה ראשונה, או מצב כלכלי חמור.

ג. קבלת חלק העובד בלבד (אם העמית אינו עומד בקריטריונים למשיכת כספים המפורטים בסעיפים א ו-ב).

משיכת כספים מקרן ההשתלמות תעשה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים לעיל, ובניכוי דמי ניהול לקרן ההשתלמות כפי שייקבע ע”י הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר. למשיכת כספים יש למלא טופס “בקשה למשיכת כספים” . להנחיות למילוי הטופס לחץ כאן.
בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.

האם זכויות המורה נפגעות אם במהלך שנות החסכון הוא יוצא לשנת חופשה?

מורה היוצא לחופשה ללא תשלום חייב לעדכן את קרן ההשתלמות על מנת שזכויותיך ורצף החסכון בקרן יימשכו.
יש להמציא אישור חופשה ללא תשלום חתום ע”י המעסיק.

עבדתי שנה אחת ופוטרתי האם נפגעו זכויותי?

מורים אשר פוטרו ומצאו מקום עבודה אחר בהוראה חובה עליהם להודיע לקרן
על שינוי מעסיק ולצרף צלום תלוש משכורת . במקרה כזה יעודכנו נתוני ההעסקה
וימשך החסכון לקרן.
מורים אשר לא עבדו בשנה שלאחר הפיטורין אולם חזרו לעבוד בהוראה שנה לאחר
מכן יכולים לפנות לועדת חריגים ולבקש הקפאת זכויות בקרן.

באיזה מהמקרים ניתן להקפיא זכויות בקרן?

מורה זכאי לבקש להקפיא זכויות בקרן באחד המקרים הבאים:
– המציא אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) חתום ע”י המעסיק .
– עבד בדרוג עובדי הוראה במוסדות שאינם מאושרים ע”י משרד החינוך ולא חסכו בקרן.(הקפאת הזכויות יכולה להיות למשך 3 שנים בלבד).

כיצד ניתן לקבל מידע אודות החסכון בקרן ההשתלמות?

ישנן מספר אפשרויות לקבלת מידע אודות החסכון בקרן ההשתלמות והן מפורטות להלן:
1. אחת לשנה תנפיק קרן ההשתלמות דף חשבון מרכז לאותה שנת לימודים המפרט את חודשי ההפקדה וכן שווי חסכון בקרן, מידע זה נשלח לביתו של החוסך.
כמו כן, פעם ברבעון יישלח דו”ח רבעוני לעמית עבור מחזור חסכון אשר התקבלה בו לפחות הפקדה אחת באותו רבעון.
2. ניתן לקבל מידע באמצעות הטלפון בימים א’ עד ה’ בין השעות 8:30 עד 14:30 בכל הנושאים למעט יתרות כספיות ו/או גובה מענקים ותשלומים שונים בשבתון. מס’ הטלפון הינו 03-7706060 . במידה וקווי הטלפון תפוסים ניתן להשאיר פרטים במענה הקולי.
3. ניתן לקבל גם מידע בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי
4. ניתן לקבל מידע כללי נרחב אודות החסכון בקרן והן מידע כספי (כגון יתרת חשבון עדכנית, פירוט תנועות אחרונות בחשבון) באתר זה (WWW.KRANOTH.ORG.IL).
לקבלת קוד לגלישה אישית יש לגשת לאחד מסניפי הבנק הבינ”ל או פאג”י.

האם ניתן להמשיך ולחסוך במסגרת שליחות חינוכית בחו”ל?

מורה היוצא לשליחות חינוכית מטעם הסוכנות היהודית או המחלקה לתרבות ולחינוך תורניים בגולה זכאי להמשיך ולחסוך בקרן ההשתלמות במידה וימציא את האישורים הבאים:
1. אישור חופשה ללא תשלום מהמעסיק בארץ.
2. תלוש שכר אחרון ערב יציאתו לשליחות.
3. אישור מהסוכנות בציון תקופת השליחות.
4. התחייבות המעסיק בחו”ל להעברת הכספים לזכות חשבון המורה בקרן.

האם ניתן לחסוך בקרן ההשתלמות לפי 200% משרה?

החל משנת תשנ”ד ניתן לחסוך בקרן עד למקסימום של 150% משרה ולכן אם הנך מועסק אצל יותר ממעסיק אחד ואחוז המשרה הממוצע השנתי גבוה מ- 150%,
הקרן תבצע החזר לכספים מעבר ל- 150% משרה בעת יציאה לשנת השתלמות במהלך שנת ההשתלמות.

במידה והנך מועסק אצל מעסיק אחד – הניכוי לקרן ההשתלמות אמור להיות מחושב מלכתחילה לפי מקסימום 150% משרה ע”י מעסיקך

קרנות השתלמות לעובדי הוראה