הצבעה באסיפות

קרנות ההשתלמות המנוהלות ע”י החברות המנהלות, נדרשות להשתתף ולהצביע באסיפה כללית של תאגיד שהן בעלות זכות הצבעה בו, בעד או נגד הצעת החלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית שלו, אם יש בהצעה פגיעה אפשרית בעמיתיה או קידום עניינם או אם מדובר באישור עסקה עם בעל עניין או מתן תגמול לבעל עניין וזאת במטרה לשמור על האינטרסים של עמיתי הקרנות.

להלן קבצי דיווח הצבעות:
להצגה והורדה יש ללחוץ על הקובץ*.

חברה מנהלת מורים וגננות

מנהל ההשקעות מיטב דש מוסדי

חברה מנהלת מורים תיכוניים

מנהל ההשקעות מיטב דש

קרנות השתלמות לעובדי הוראה