דוחות כספיים – מורים תיכונים

להלן הדוחות השנתיים של הקרן:

דוחות לשנת הלימודים תש”פ

דוחות לשנת הלימודים תשע”ט

דוחות לשנת הלימודים תשע”ח

דוחות לשנת הלימודים תשע”ז

דוחות לשנת הלימודים תשע”ו

דוחות לשנת הלימודים תשע”ה

דוחות לשנת הלימודים תשע”ד