מסלולי השקעה

לידיעתכם, החל מיום  31.12.13 נכנסו שינויים בתקנוני קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה, ובהם פתיחת מסלולי השקעה בכל קרן : מסלול כשר ומסלול אג”ח.
שינוי בהוראת סעיף זכאים להצטרפות למסלול אג”ח: הועלה גיל המצטרפים ל – 55 שנים.

א.     מסלול כשר –

מדיניות ההשקעה במסלול זה הינה כדלקמן: החברה תהיה רשאית להשקיע את כספי המסלול בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות מעת לעת, והכל בכפוף לכללי ההלכה היהודית. למען הסר ספק, השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

תנאי העברת כספים למסלול כשר

ללא תנאים

ב.       מסלול אג”ח –

מדיניות ההשקעה במסלול זה הינה כדלקמן: 75% לפחות מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג, כמפורט בתקנון הקרן. נכסי המסלול לא יושקעו במניות.

תנאי העברת כספים בקרן השתלמות הרגילה למסלול אג”ח

1 . גיל 55 ויציאה בעבר לשנת השתלמות

2 . גיל 55 ולזכותו של העמית 2 מחזורי חיסכון מלאים (בעלי 6 שנים לפחות)

* במקרה זה ניתן יהיה להעביר את המחזור הוותיק בלבד

3 . פרישה לגמלאות

*לתשומת לבך:

עמית המעביר כספים למסלול אג”ח לא יוכל לצאת להשתלמות עפ”י מחזור זה .

העברת הכספים בקרן השתלמות המקוצרת “מקור” למסלול אג”ח הינה ללא תנאים.
מסלולים אלה מצטרפים למסלול ההשקעה הקיים בקרן שייקרא מעתה “מסלול כללי”.

כמו כן, נערכו תיקונים נוספים בתקנוני הקרנות. כל השינויים אושרו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

הלוואות מכספי קרנות ההשתלמות ניתנות בשלב זה ממסלול החסכון הכללי.

העברה בין מסלולי השקעה בקרן

עמית בקרן רשאי להעביר את כל יתרת הכספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר ע”י מתן הוראה בכתב לחברה המנהלת. טופס העברה ניתן להוריד מהקישור הבא

העברת כספים בין מסלולים תתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת טפסים מלאים ותקינים בחברה ואינה כרוכה בתשלום מס. אם היום האחרון בספירה הוא אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הבקשה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

למסלול אג”ח יהיו רשאים להצטרף עמיתים המקיימים אחד או יותר מבין התנאים המפורטים להלן:
(1) עמית שהגיע לגיל 55 שנים;
(2) עמית שפרש לגמלאות.
כספים שהועברו למסלול אג”ח לא ייחשבו, למשך כל תקופת חברות העמית בקופה, כחלק מיתרת הכספים המזכה את העמית ביציאה להשתלמות ו/או בזכויות הקשורות עם יציאה להשתלמות, וזאת גם אם הכספים יועברו בהמשך ממסלול אג”ח למסלול השקעה אחר. לצורך יציאה להשתלמות יזכו את העמית אך ורק כספים שצבר ברציפות במסלול הכללי  או במסלול ההלכתי .

ההפקדות לא יפוצלו בין מסלולים: עמית לא יוכל לפצל את התשלומים לקופה בין מסלולי ההשקעה בקופה. התשלומים יופקדו במסלול השקעה אותו יבחר העמית. כל עוד העמית לא הורה אחרת, יופקדו התשלומים במסלול הכללי אשר ייחשב “מסלול ברירת המחדל”.

לתקנונים החדשים
מורים וגננות  לחץ כאן     מורים תיכוניים לחץ כאן

לפירוט שינויים בתקנות

מורים וגננות  לחץ כאן      מורים תיכוניים לחץ כאן

קרנות השתלמות לעובדי הוראה