ממשק אינטרנטי מרכזי

לידיעתכם, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הקים ממשק אינטרנטי מרכזי  לאיתור החשבונות . הממשק מאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

הסרת פרטי עמית מממשק האינטרנטי

עמית המעוניין כי פרטים אודות קיום חשבונותיו בקרן יוסרו מן הממשק מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח  את הטופס בצירוף צילום ת.ז. לכתובת : ת”ד 8224, ת”א 5108102, או  באמצעות הפקס שמספרו 03-5155613
להורדת טופס הבקשה להסרה מהממשק לחץ כאן

פניות עמיתים ומוטבים בנושא הממשק האינטרנטי

לפניות ניתן לשלוח פקס למח’ בירורים ושירות עמיתים למספר 03-5155613
או לפנות לדוא”ל mimshakhis@fibi.co.il

מס’ הטלפון לבירורים :  03-7706060 5339*

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

המוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק “נאמן למקור “.
הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן  או בהודעה במהלך חברותו בקרן.
הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת הכספים .
ניתן להוריד טופס משיכת הכספים בלשונית “משיכת כספים” (כל מוטב ימלא טופס נפרד).
במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע”פ צו מינוי מקורי או מאושר “נאמן למקור” שיצורף לבקשת המשיכה .
בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).
“במידה ואין בידי הקרן הוראה מהעמית למינוי מוטבים , ואין צו ירושה , צוואה וצו קיום צוואה ,הכספים ניתנים למשיכה בתנאים האלה :

    1. יתרת הכספים בחשבון הנפטר אינה עולה על 5000 ₪ בעת הגשת הבקשה . הסכום יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר.
    2. עברו לפחות  3 שנים מיום פטירת העמית .
    3. המבקשים למשוך הם בן זוגו , הורהו או ילדו של העמית .
  1. הצהרה כי המבקשים למשוך הם ככל הידוע למבקשים  , יורשים לפי דין של העמית.
  2. התחייבות לשיפוי הקרן במידה והיא תחוייב לשלם לאחר את הכספים או חלקם .

על כל מבקש  לחתום על כתב שיפוי  ולמלא טופס משיכה

קרנות השתלמות לעובדי הוראה