תנאי שימוש

1. האתר מיועד לספק מידע לעמיתי קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה בלבד ולא לכל אדם אחר. כל המופיע באתר זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות המור, העיצוב, התכנים, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, הנתונים, הקול והתמונה, שייכים למעט אם נכתב אחרת במפורש לקרן השתלמות למורים וגננות בע”מ ולקרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע”מ (להלן: קרנות ההשתלמות או הקרנות) ו/או השימוש בהם נעשה בהרשאה בכתב. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות בתמורה או שלא בתמורה, חומרים אלו, כולם או במקצתם, ללא הסכמת הקרנות לכך במפורש ובכתב וללא סימון מתאים של זכויות היוצרים והקנין הרוחני של הקרנות והכל בכפוף לחוק  זכויות יוצרים 1911, לפקודת זכויות יוצרים ולדיני הקנין הרוחני במדינת ישראל.

2. 2.1  המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה והתנאים לשימוש בהם ניתנים לשינוי לפי  החלטת הקרנות ובהודעה מראש על כך בכל אמצעי הפצת מידע העומד לרשותן. הקרנות רשאיות להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

2.2  כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד ויהא תקף לשנת הלימודים (מיום 01.09 עד 31.08 שנה לאחר מכן) בה ניתן  מידע בלבד ולא לכל שנת לימודים אחרת.

3. הפרסומים באתר זה אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של העמית וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך מטעם הקרנות. הנתונים הנכללים בפרסומי מוסדות שונים ו/או מפרסמים שונים באתר זה, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לקרנות כל אחריות לנכונותם ו/או אמיתותם והקרנות לא תשאנה בכל נזק שייגרם עקב מידע לקוי ו/או מטעה.

4.  קישורים לאתרים שאינם של הקרנות ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לענין את העמית באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את הקרנות כמסכימות או תומכות במפורש או במשתמע, בחוות-דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה. לקרנות אין כל שליטה על אתרים שאינם שלהן והן אינן אחראיות, במפורש או במשתמע, לתוכנם
שלמותם או התאמתם לצורכי העמית.

5.  5.1. הקרנות לא תהיינה אחראיות בגין כל עיכוב שהוא, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם באתר זה או אי-התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש. הקרנות לא תהיינה אחראיות גם בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש בשל גורמים שאינם בשליטת הקרנות. רק מידע שיימסר ע”י הקרנות עצמן או מנהל העסקים, יחייבו את הקרנות.

5.2. לקרנות לא תהיינה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש באתר זה או מהסתמכות על מידע המצוי בו, למעט אם מצוין אחרת במסמך בין הקרנות למשתמש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקרנות לא תפצנה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות, או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.

5.3. הקרנות אינן מתחייבות ששירותי האתר לא יופרעו, לא יופסקו או יקטעו ויהיו חסינים, מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות, והכל – בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל הקרנות או מי מספקיהן.

6.  המידע הכלול באתר אינו מיועד לשמש כהזמנה להציע הצעות או כהצעה לכל המצוי בסמכות שיפוט מחוץ למדינת ישראל, אם החוק החל עליו אוסר להציע או להיענות להצעה כזו, או אינו רשאי להציע או להיענות להצעה כזו. המידע שבאתר ישמש כחומר רקע ראשוני לצורך פעולות העמיתים. המידע המחייב יתקבל רק במסמכים בכתב מהנהלת הקרנות או ממנהל העסקים.

7.  השימוש באתר האון ליין מוגבל באמצעות סיסמא שיקבלו העמיתים מהקרנות, באמצעות הבנק הבינלאומי הראשון בע”מ והוא מיועד לעמיתי הקרנות בלבד.

8.  על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו  אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי-המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.

9.  הקרנות אינן מתחייבות כי הנתונים מופיעים באתר ובמחשבונים הכלולים בו ללא טעות ו/או כי הם מעודכנים, והעמיתים מופנים בזה למנהל העסקים לתקנוני הקרנות ולנוהליהן לשם בדיקה מפורטת ומדוייקת של הנתונים האמורים קודם לכל הסתמכות עליהם. בכל מקרה, אין לראות בנתונים כלשהם המוצגים באתר התחייבות של הקרנות לבצע פעולה ו/או התחייבות של הקרנות לשלם תשלום כלשהו ו/או מקור לאחריות כלשהי של הקרנות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם לעמית או מי מעטמו בשל הסתמכות על הנתונים.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה