משיכת כספים הסבר

מי זכאי/ת להגיש בקשה למשיכת כספים ?
הקריטריונים למשיכת הכספים מהקרן הרגילה
קריטריון משיכת כספים (מצב כלכלי או רפואי )
אופן משיכת כספים לעמית נפטר
משיכת כספים שלא כדין 
הרפורמה במס
משיכת כספים באופן ידני

לתשומת ליבך ניתן להעביר אלינו בקשת משיכה באופן מהיר וקל בדיגיטל. לחץ כאן


מי זכאי/ת להגיש בקשה למשיכת כספים ?

עמית/ה אשר לזכותו 6 שנות חסכון בקרן החל ממועד הפקדה ראשונה וזאת בכפוף לקריטריונים כמפורט להלן.

חזרה לרשימת הנושאים


הקריטריונים למשיכת הכספים מהקרן הרגילה

א. קבלת חלק העובד בתוספת 100% מחלק המעביד במקרים הבאים :

– פרישה לגמלאות (לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, או לאחר 3 שנים ובתנאי שהעמית הגיע לגיל פרישה בהתאם לחוק הפרישה).

– פטירה (יורשים / מוטבים).

ב. קבלת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, במקרים הבאים :

– בגיל 55 שנים ומעלה.

– בגיל 50 שנים ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות.

-לאחר 15 שנות ותק ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות.

– פיטורין מהעבודה.

– פרישה מהעבודה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת ע”י המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות.

– במידה והשלים תקופת ותק והפסיק עבודתו בהוראה.

– מעבר לעבודה בתפקיד מנהלי, בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך, או עזיבת

ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי.

– לדעת ההנהלה ישנן נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של העמית ושל בני משפחתו מדרגה ראשונה. או מצב כלכלי חמור.

ג. קבלת חלק העובד בלבד בעת השלמת תקופת ותק והעמית ממשיך עבודתו בהוראה.

משיכת כספים מקרן ההשתלמות תעשה בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים לעיל, ובניכוי דמי ניהול לקרן ההשתלמות כפי שייקבע עי הנהלת הקרן מעת לעת ובכפוף לתקנות האוצר.

בקשה למשיכה אשר תוגש בצרוף כל המסמכים הנדרשים תשולם בכפוף לזכאות העמית ולשינויים בתקנות מס הכנסה לאחר 4 ימי עסקים.

***במידה והחיסכון במסגרת תמריצים – יש לצרף אישור הממונה על דיור ותמריצים במחוז.

חזרה לרשימת הנושאים


קריטריון משיכת כספים (מצב כלכלי או רפואי )

בקשות חריגות למשיכת כספים מופנות לועדת חריגים של קרנות ההשתלמות במידה והתקיים אחד מהתנאים הבאים :

 1. היקלעות לקשיים כלכליים מגורמים רשמיים.

יש לצרף פירוט דפי חשבון עו”ש ביתרת חובה / פירוט הלוואות / משכנתאות, עבור החודשיים האחרונים. לדפי הפירוט יש לצרף המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון התואם את החשבון בו מתנהלת יתרת החובה, ההלוואה או המשכנתא.

בעיות בריאות
בעיות בריאות שהתעוררו אצלך או אצל אחד מבני המשפחה מדרגה ראשונה והכרוכות בטיפולים חריגים ובעלויות כספיות. יש לצרף אישורים רפואיים וטופס הצהרה על מצב רפואי הנמצא באתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור הבא: https://www.kranoth.org.il/forms/

שים לב!

 • אישורים רפואיים יתקבלו בשפה בעברית בלבד בצרוף צילום ת.ז + ספח.
 • במידה והוצהר כי בעיות הבריאות הינם של בני משפחה, יש לצרף את גב תעודת הזהות והספח בו מופיע שם ההורה/ילד.
 • טיפולי שיניים יתקבלו אך ורק בצרוף קבלות ששולמו בגין הטיפולים.
 1. במידה והנך אם/אב לחמישה ילדים ומעלה, יש לצרף את צילום תעודת זהות שלך ואת הספח.

במידה והינך עומד/ת באחד התנאים הנזכרים לעיל, נבקשך לצרף מכתב בקשה המלווה באסמכתאות מתאימות וזאת על מנת שנוכל להעביר את בקשתך לועדת חריגים של החברה המנהלת.

יש לציין כי בקשת המשיכה והמסמכים המצורפים מועברים להחלטת וועדת חריגים של החברה המנהלת ורק לאחר קבלת אישורם יהיה ניתן למשוך כספים עפ”י קריטריון זה.

חזרה לרשימת הנושאים


אופן משיכת כספים לעמית נפטר:

יורש/מוטב יגיש לקרן ההשתלמות בקשת משיכה דיגיטלי או לחילופין ידפיס וישלח אלינו בדואר ישראל טופס משיכת כספים שניתן להוריד כאן.

יש לצרף לטופס המשיכה בין היתר-תעודת פטירה, צו ירושה, צוואה, צו קיום צוואה, מקורי או העתק “נאמן למקור “.

על כל יורש/מוטב למלא טופס משיכה בנפרד.

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן  או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).במידה והמוטב קטין, יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום לחילופין יצורף צו מינוי אפוטרופוס. על הצו להיות מקורי או מאושר “נאמן למקור”.

הקרן תשלח לשאר המוטבים, במידה וקיימים, מכתבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת כספים .
במידה ואין בידי הקרן הוראה מהעמית למינוי מוטבים, אין צו ירושה, צוואה וצו קיום צוואה ,הכספים ניתנים למשיכה בתנאים הבאים :

 1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון .הסכום האמור יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר, לפי שעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה
 2. עברו לפחות  3 שנים מיום פטירת העמית.
 3. המבקש/ים למשוך הם בן זוגו , הורהו או ילדו של העמית .
 4. הצהרה כי המבקשים למשוך הם ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית .
 5. התחייבות לשיפוי הקרן במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או חלקם .
 6. על כל מבקש  לחתום על כתב שיפוי  ולמלא טופס משיכה 

חזרה לרשימת הנושאים

משיכת כספים שלא כדין

משיכת כספים לפני תום 6 שנות חיסכון תחויב במס עפ”י תקנות מס הכנסה בשיעור המס המירבי מרווחי העובד, קרן המעסיק ורווחי המעסיק.
עמית/ה אשר זכאי/ת לפטור מתשלום מס הכנסה , ימציא “אישור פטור מניכוי מס הכנסה” מפקיד השומה, לתיק ניכויים של הקרן אותה הוא פודה.

חזרה לרשימת הנושאים


הרפורמה במס

בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (“הרפורמה”) נקבעו כללים חדשים בקשר למשיכת כספים מקופות גמל. במסגרת התיקון נקבע כי רווחים ראליים (מעל האינפלציה) הנצברים על הפקדות חדשות (העולות על סכומים מסוימים) החל מ-1.1.2003 ועד  יחויבו במס בשיעור 15% בעת משיכתם, והחל מה-1.1.2006 יחויבו במס בשיעור 20% בעת משיכתם, החל מ- 1.1.2012 יחויבו במס בשיעור 25% בעת משיכתם.
היתרה הצבורה עד ל- 31.12.2002 והרווחים שיצברו בגינה בעתיד יהיו פטורים ממס ויחולו עליהם תנאי המשיכה שהיו נהוגים עד ל- 31.12.2002 .

תקרת ההפקדה המוטבת בקרן השתלמות היא :

בקרן הרגילה:
– לגבי מעביד – סכום חודשי ששילם מעביד עבור עובד שאינו עולה על 1319.8 ₪ (8.4% ממשכורת של 15,712 ₪).
– לגבי עובד – סכום חודשי שאינו עולה על 659.9 ₪ (4.2% ממשכורת של 15,712 ₪).

האמור לעיל הינו תקציר בלבד ומובהר בזאת כי בכל מקרה הקופה תפעל על פי הוראות הדין החל עליה.

חזרה לרשימת הנושאים


קרנות השתלמות לעובדי הוראה