משיכת כספים

חדש באתר – עמוד ייעודי אשר באמצעותו ניתן לצרף את בקשת המשיכה ואת המסמכים הנדרשים, לאחר שנסרקו על ידך ולהעבירם אלינו במייל ללא צורך בשליחתם בדואר. לחץ כאן לקבלת הנחיות למילוי טופס הבקשה למשיכת כספים.

מי זכאי/ת להגיש בקשה למשיכת כספים ?
הקריטריונים למשיכת הכספים מהקרן הרגילה
אופן משיכת הכספים מהקרן הרגילה
מסמכים נדרשים לצורך המשיכה מהקרן הרגילה
הנחיות למילוי טופס בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות המסלול הרגיל 
אופן משיכת הכספים מקרן “מקור”
הנחיות למילוי טופס בקשה למשיכת כספים מקרן “מקור”
קריטריון משיכת כספים (מצב כלכלי או רפואי )קה”ש מורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים
קריטריון משיכת כספים (מצב כלכלי או רפואי )קה”ש מורים וגננות

אופן משיכת כספים לעמית נפטר
משיכת כספים שלא כדין 
הרפורמה במס

השלמת מסמכים לבקשת משיכה שנדחתה


מי זכאי/ת להגיש בקשה למשיכת כספים ?

עמית/ה אשר לזכותו 6 שנות חסכון בקרן החל ממועד הפקדה ראשונה וזאת בכפוף לקריטריונים כמפורט להלן.

חזרה לרשימת הנושאים


הקריטריונים למשיכת הכספים מהקרן הרגילה

משיכת כספים מקרן ההשתלמות אפשרית בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות הקרן , כמפורט :

א. קבלת חלק העובד בתוספת 100% מחלק המעביד במקרים הבאים:
1. פרישה לגמלאות (לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה).
2. פטירה (היורשים / הנהנים).

ב. קבלת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, במקרים הבאים :
1. בגיל 55 שנים ומעלה.
2. בגיל 50 שנים או 15 שנות ותק בהוראה ויציאה אחת לפחות לשנת השתלמות מלאה.
3. פיטורין מעבודה.
4. הפסקת עבודה בהוראה.
5. פרישה מעבודה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות.
6. מעבר לעבודה בתפקיד מינהלי, בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך, או עזיבת ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי.
7. לדעת ההנהלה ישנן נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של העמית ושל בני משפחתו מדרגה ראשונה, או מצב כלכלי חמור.

ג. קבלת חלק העובד בלבד
(אם העמית לא עומד בקריטריונים המפורטים בסעיפים א ו- ב).

חזרה לרשימת הנושאים


אופן משיכת הכספים מהקרן הרגילה

לצורך משיכת כספים , יש למלא טופס בקשה למשיכת כספים הניתן להורדה מהאתר בקישור הבא

לטופס המשיכה המקורי שימולא וייחתם ע”י העמית/ה, יש לצרף צילום תעודת זהות, שיק מקורי / צילום שיק מבוטל ובמידת הצורך את כל המסמכים הנדרשים לצורך קביעת עמידה בקריטריון למשיכת כספים.

טופס בקשת משיכה בסכום של מתחת ל 50,000 ₪ ניתן לאמת מול פקיד בנק בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי הראשון ובנק פאג”י בע”מ.

טופס בקשה למשיכת כספים יישלח באמצעות האתר – במייל בקישור הבא: הגשת בקשה למשיכת כספים. או למשרדי הבנק הבינ”ל לפי הכתובת – קיבוץ גלויות 34, ת”א

להנחיות למילוי טופס בקשה למשיכת כספים לחץ כאן.

בקשה לקבלת כספים תשולם תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו חודש.
טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בשחרור הכספים.
חזרה לרשימת הנושאים


מסמכים נדרשים לצורך המשיכה מהקרן רגילה

בכל פנייה של עמית/ה בבקשה למשיכת כספים, ישלח הבנק מכתב המפרט את המסמכים הדרושים לשם ביצוע המשיכה וזאת במידה ואינם מצויים בבנק.
אי המצאת המסמכים הרלבנטיים למשיכת כספים תעכב את ביצוע משיכת הכספים.
להלן מסמכים הנדרשים לצורך משיכת כספים ללא קשר לקריטריון המשיכה:
א. טופס בקשה למשיכת כספים מקורי
ב.צילום ת.ז
ג.צילום המחאה מבוטלת
ד.מסמכים לקריטריון המשיכה
ה.אישור הממונה על התמריצים- מורים החוסכים במסגרת התמריצים נדרשים להמציא אישור מהממונה על התמריצים המאשר את זקיפת שנות החיסכון לזכותם.
ו.אישורי העסקה לעמית שחסך בקרן באמצעות הוראת קבע בתקופה שלפני ספטמבר 1995 .
ז.במידה וצריך, תצהיר עמית לתמיכה בבקשה עקב נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי של העמית או בני משפחתו להורדת הטופס לחץ כאן.
לקבלת כתובת הממונה על התמריצים באזור מגוריך- לחץ כאן.

א. קבלת חלק העובד בתוספת 100% מחלק המעביד :
– פרישה לפי גיל בהתאם לחוק גיל הפרישה התשס”ד-2004, יש לצרף צילום תעודת זהות לבקשת הפרישה.
– פרישה מוקדמת לגמלאות- יש לצרף אישור פרישה לגמלאות בציון תאריך  הפרישה.
– במקרה פטירה חו”ח – על הנהנים/ יורשים לצרף- תעודת פטירה, צו ירושה (אישור מקורי או צילום נאמן למקור) וצילום ת.ז של כל נהנה.

ב. קבלת חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד, לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים :
– גיל 55 – לצרף צילום תעודת זהות.
– גיל 50 או 15 שנות ותק בהוראה ויציאה לשנת השתלמות: לצרף צילום תעודת זהות או צילום תלוש שכר אחרון ואסמכתא באשר ליציאה לשנת שבתון בעבר.
– פיטורין- לצרף העתק מכתב הפיטורין עם ציון תאריך הפיטורין או אסמכתא על קבלת פיצויי פיטורין.
– הפסקת עבודה בהוראה – לצרף מכתב ממעסיק בעניין הפסקת עבודה בהוראה .
– פרישה מעבודה עקב נכות שנגרמה עקב העבודה והמוכרת ע”י המוסד לביטוח לאומי ומזכה בקצבת נכות – לצרף תעודת נכות של המוסד לביטוח לאומי.
– מעבר לעבודה בתפקיד מינהלי בשירות הציבורי בתחום החינוך או הקשור בחינוך/ עזיבת ההוראה לשם מילוי תפקיד נבחר ציבור בשכר בשלטון המרכזי או המקומי- לצרף אישור המעבר לתפקיד זה בציון תאריך המעבר.
– נסיבות מיוחדות כמו מצב כלכלי/בריאותי חמור- לצרף מסמכים ואישורים המעידים על כך.
במקרה זה חשוב לציין כי רק לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים לדעת הנהלת הקרנות , מועברת בקשת העמית לועדת חריגים ורק לאחר אישור הנהלת הקרנות ניתן יהיה למשוך כספים עפ”י קריטריון זה.

ג. קבלת חלק העובד בלבד .
– לצרף הצהרת העמית כי ידוע לו שיקבל חלק עובד בלבד מאחר ולא עומד בקריטריונים למשיכת כספים .

חזרה לרשימת הנושאים


הנחיות למילוי טופס בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות

יש לשים לב כי הסעיפים הבאים מולאו בטופס משיכת הכספים:

סעיף א’- פרטי העמית המושך כספים.
סעיף ב’-  1. סימון הקריטריון על פיו מבקש העמית למשוך כספים*.
2. סימון מס’ השנים אשר מבקש העמית למשוך- חשוב מאוד !
סעיף ג’- פרטי יורש/נהנה בעת פטירה.
סעיף ד’- פרטי חשבון הבנק לזיכוי – למלא בכתב ברור וקריא !
סעיף ה’- הצהרת העמית וחתימתו.

1 . יש להוריד את טופס בקשה למשיכת כספים מהאתר . להורדת הטופס לחץ כאן
2 . יש למלא את הפרטים בטופס כפי שצויין בסעיף הקודם.

3 . יש לשלוח את הטופס בצירוף צילו ת.ז. , צילום המחאה מבוטלת /אישור על ניהול חשבון , אישורים הנדרשים לקריטריון למשיכת הכספים , אישורים מהמעסיקים לתקופה שלפני ספטמבר 1995 ואישור תמריצים אם חסכת במסגרת התמריצים

4 . טופס בקשה למשיכת כספים יישלח באמצעות האתר – במייל בקישור הבא: הגשת בקשה למשיכת כספים.  או למח’ קופת גמל-קרנות השתלמות למורים, ת.ד. 8224 תל אביב, 6108102
לחילופין ניתן למסור את המסמכים באחד מסניפי הבנק הבינ”ל/ פאג”י

לקבלת כתובת הממונה על התמריצים באזור מגוריך- לחץ כאן.

חזרה לרשימת הנושאים

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

המוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק “נאמן למקור “.

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע”י העמית בעת הצטרפותו לקרן  או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת הכספים .
ניתן להוריד טופס משיכת הכספים בלשונית “משיכת כספים” (כל מוטב ימלא טופס נפרד).

במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת”ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע”פ צו מינוי מקורי או מאושר “נאמן למקור” שיצורף לבקשת המשיכה .

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר “נאמן למקור” ).

“במידה ואין בידי הקרן הוראה מהעמית למינוי מוטבים , ואין צו ירושה , צוואה וצו קיום צוואה ,הכספים ניתנים למשיכה בתנאים האלה :

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8000 ₪ במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון .הסכום האמור יעודכן מידי שנה ב-1 בינואר, לפי שעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה
  2. עברו לפחות  3 שנים מיום פטירת העמית.
  3. המבקש/ים למשוך הם בן זוגו , הורהו או ילדו של העמית .
  4. הצהרה כי המבקשים למשוך הם ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית .
  5. התחייבות לשיפוי הקרן במידה והיא תחוייב לשלם לאחר את הכספים או חלקם .

על כל מבקש  לחתום על כתב שיפוי  ולמלא טופס משיכה

חזרה לרשימת הנושאים

משיכת כספים שלא כדין

משיכת כספים לפני תום 6 שנות חיסכון תחוייב במס עפ”י תקנות מס הכנסה בשיעור של 47% מרווחי העובד, קרן המעסיק ורווחי המעסיק.
עמית/ה אשר זכאי/ת לפטור מתשלום מס הכנסה , ימציא “אישור פטור מניכוי מס הכנסה” מפקיד השומה, לתיק ניכויים של הקרן אותה הוא פודה.

חזרה לרשימת הנושאים


הרפורמה במס

בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (“הרפורמה”) נקבעו כללים חדשים בקשר למשיכת כספים מקופות גמל. במסגרת התיקון נקבע כי רווחים ריאלים (מעל האינפלציה) הנצברים על הפקדות חדשות (העולות על סכומים מסויימים) החל מ-1.1.2003 ועד  יחויבו במס בשיעור 15% בעת משיכתם, והחל מה-1.1.2006 יחויבו במס בשיעור 20% בעת משיכתם, החל מ- 1.1.2012 יחויבו במס בשיעור 25% בעת משיכתם.
היתרה הצבורה עד ל- 31.12.2002 והרווחים שיצברו בגינה בעתיד יהיו פטורים ממס ויחולו עליהם תנאי המשיכה שהיו נהוגים עד ל- 31.12.2002 .

תקרת ההפקדה המוטבת בקרן השתלמות היא :

בקרן הרגילה:
– לגבי מעביד – סכום חודשי ששילם מעביד עבור עובד שאינו עולה על 1319.8 ₪ (8.4% ממשכורת של 15,712 ₪).
– לגבי עובד – סכום חודשי שאינו עולה על 659.9 ₪ (4.2% ממשכורת של 15,712 ₪).

האמור לעיל הינו תקציר בלבד ומובהר בזאת כי בכל מקרה הקופה תפעל על פי הוראות הדין החל עליה.

חזרה לרשימת הנושאים


אופן משיכת הכספים מקרן “מקור”

משיכה לצורך ההשתלמות
עמית רשאי למשוך מכספי החסכון לצורך השתלמות אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון.

זכאות למשיכת כספים להשתלמות מקרן ההשתלמות הינה בכפוף לכללי מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות) התשנ”ז 1997, סעיף 2 – “יחיד יהא זכאי למשוך סכומים בפטור ממס מקרן ההשתלמות לצורך השתלמות, עד לסכום הזכאות ובתנאי שההשתלמות נועדה לשמירת רמתו המקצועית בתחום עיסוקו או משלח ידו”.

תקנות מס הכנסה קובעות הגדרות למושגים בסעיף 2, “סכום זכאות” – סכומים שנצברו בחשבונו של העמית בקרן ואינם עולים על סכום ההוצאות בשל ההשתלמות.

למען הסר ספק, זכאות משיכת כספים לצורך השתלמות הינה בכפוף לתקנות מס הכנסה.

למשיכת כספים לצורך השתלמות מקרן מקור על עמית למלא טופס משיכה ולצרף לטופס את המסמכים הבאים :

1. אישור מעסיק ליציאה להשתלמות.
2. תוכנית מפורטת של ההשתלמות בציון מועדים.
3. אומדן משוער של ההוצאות.

עם קבלת בקשת משיכת כספים לצורך השתלמות ובצירוף כל המסמכים הנדרשים תועבר הבקשה לאישור מזכירות הקרן. סכומים אשר יאושרו ע”י מזכירות הקרן ישולמו לעמית ללא ניכוי מס במקור.

משיכה שלא לצורך ההשתלמות
עמית רשאי למשוך כספים אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון ( או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה) .

למשיכת הכספים על עמית למלא טופס משיכה בתפריט טפסים .

הנחיות למילוי טופס בקשה למשיכת כספים מקרן “מקור”

משיכת כספים עד 50,000 ₪

יש לשים לב כי הסעיפים הבאים מולאו בטופס משיכת הכספים:

– פרטי העמית המושך כספים.
– פרטי יורש/נהנה בעת פטירה.
– פרטי חשבון הבנק לזיכוי – למלא בכתב ברור וקריא !
– הצהרת העמית וחתימתו.
בתחתית הטופס- אימות חתימת העמית ע”י הסניף עד 50,000 ₪.

משיכת כספים מ- 50,001 ₪ ומעלה

1. יש להוריד את טופס בקשה למשיכת כספים מהאתר . להורדת הטופס
לחץ כאן

2. יש למלא את הפרטים בטופס כפי שצויין בסעיף הקודם.

3. יש לשלוח את הטופס בצירוף צילו ת.ז. , צילום המחאה מבוטלת /אישור על ניהול חשבון ואישור תמריצים אם חסכת במסגרת התמריצים .

לקבלת כתובת הממונה על התמריצים באזור מגוריך-  לחץ כאן

4. טופס בקשה למשיכת כספים יישלח באמצעות האתר – במייל בקישור הבא: הגשת בקשה למשיכת כספים. או למשרדי הבנק הבינ”ל לפי הכתובת – קיבוץ גלויות 34, ת”א


השלמת מסמכים לבקשת משיכה שנדחתה:

לצורך שליחת מסמכי השלמה הנחוצים לביצוע התשלום, יש ללחוץ על הקישור הבא. נא הקפד/י לפעול על פי ההנחיות המוצגות בדף זה.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה