תשואות ודמי ניהול – מורים וגננות

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוללים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.

החל מ 1.1.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

כתובת דואר אלקטרוני לצורך ניהול חילופי המידע בין החברות המנהלות השונות הנדרש לביצוע הסבה לעמיתים contact@kranoth.org.il

תשואות  מורים וגננות – מסלול רגיל

2023

קרנות השתלמות לעובדי הוראה