תשואות ודמי ניהול – מורים תיכוניים הלכתי

קרנות השתלמות למורים תיכוניים

חשבונות העמיתים עד 31.12.2010 כוללים הפרשי הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור 4% לשנה בניכוי דמי ניהול.
החל מ 1.1.2011 שווי חשבונות העמיתים משוערכים בהתאם לתשואת תיק ההשקעות בפועל בניכוי דמי ניהול.

תשואות מורים תיכוניים – מסלול הלכתי

2024

2023

קרנות השתלמות לעובדי הוראה