מדיניות השקעות מורים תיכוניים מקור

מדיניות השקעות צפויה – “מקור”

מדיניות השקעות צפויה מקור – מסלול כהלכה

מדיניות ההשקעות הינה על פי ההלכה היהודית בפיקוח הרב אריה דביר, ראש מכון כלכלה על פי ההלכה, על פי פסיקותיו של מרן הגרי”ש אלישיב שליט”א. החברה המנהלת תהיה רשאית להשקיע את כספי המסלול בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות מעת לעת, והכל בכפוף לכללי ההלכה היהודית. למען הסר ספק, השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

מדיניות השקעות צפויה מקור – מסלול אג”ח ללא מניות


נכסי ההשקעה של קרנות ההשתלמות חשופים לאירועים שונים בשוק ההון. נכסי ההשקעה נבדקים, נבחנים ומבוקרים באופן שוטף. בתרחיש המוגדר כשעת חירום הדירקטוריון מאפשר באישור של וועדה מיוחדת הנזלה של תיק הנכסים בשיעור של עד 20% במתכונת של אישור הדירקטוריון. הנזלת תיק הנכסים תתבצע במסגרת הקצאת הנכסים המותרת באישור הדירקטוריון, ככל שהתאפשר.

קרנות השתלמות לעובדי הוראה